In dit document wordt de berichtdefinitie voor MAKRO orders Levering normale koop beschreven. 

Er worden specifieke eisen aan de leveringen aan de MAKRO filialen in België, dit betreft bijvoorbeeld het sealen of stickeren van artikelen en het opnemen van de een artikelprijs op de sticker. Orders voor MAKRO België kunnen enkel ingediend worden via een OPDNAW bericht. Indienen van orders via CB Online is in dit geval niet mogelijk.

Om te kunnen leveren aan MAKRO dient er een contractafspraak vastgelegd te worden in de CB systemen.

Inhoudsopgave

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Algemene informatie FTP account

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Wie mag welke attributen/velden indienen?

De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:

WIEToelichting doelgroep
BBoekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper
EPrimaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar
SSecundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden
AAlle hierboven genoemde doelgroepen

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeOPDNAW
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.opd (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het OPDNAW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Bij transactie betrokken partijen afnemer
    Bij transactie betrokken partijen ontvanger
		 Transactieregels		
		  Extra informatieregels
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_type

V

N10ERecordtype
0002Bericht_typeVAN6OPDNAWEBerichttype
0003Versie_nrVAN50301EVersie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddEDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mmE

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVAN14 E
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.
0007Acknowledgement_indVN11EGeeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging.
0008Test_indVN10EGeeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
0026Afwijs_kdVN1 EGeeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat:

• Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4.
bij de waarde 0 geldt wel dat, als het aantal foute regels een percentage overschrijdt, de hele opdracht wordt afgekeurd. Het percentage is 1%.
én
bij de waarde 0 geldt ook dat, als het aantal foute opdrachten (record type 2) in een bericht een percentage overschrijdt, het hele bericht wordt afgekeurd. Het percentage is ook 1%.
• Heeft de afwijscode de waarde 1, dan moet als zich minimaal 1 fout voordoet, het gehele bericht afgewezen worden.

Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11ERecordtype
0009Partij_typeVAN4AFZEDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN13 EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11ERecordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVEDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN138894126EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
Transactiegegevens (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN12ERecordtype
0400Opdracht_typeVAN6LNORMELeveren normale koop

Meest gebruikte opdrachttype waarbij zowel sprake is van een fysieke levering als van facturering van de geleverde aantallen

0401Opdr_datVN8yyyymmddEDe ontvangstdatum van de opdracht bij CB
0403Eigenaar_opdr_refOAN10 EReferentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. 
0404Afnemer_opdr_refVAN10 EReferentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.

0405Aparte_factuur_ind

O

AN

1

Mogelijke waardeE

Indicator waarmee aangegeven wordt dat er een aparte factuur aangemaakt dient te worden. De factuur wordt los van de zending verstuurd, bij de zending wordt een pakbon zonder financiële gegevens gevoegd.
JEr dient een aparte factuur te worden verzonden
NEr zal geen aparte factuur worden verzonden
0411


Levertijd_type


O


AN


1Mogelijke waardeE


De gewenste levertijd voor de order
DDag = Leveren binnen 24 uur, voorwaarde is dat de order is ingediend voor een bepaald tijdstip
 • Dag 1 Indienen van de order en samenstellen van de zending
 • Dag 2 Levering van de zending
LLange termijn = Geplande levering waarbij kan worden opgegeven binnen welke termijn de order geleverd dient te worden.

Is alleen mogelijk in combinatie met de velden 0412 Lever_vanaf_dat en 0413 Lever_tot_dat

NNornaal = Leveren binnen 48 uur
 • Dag 1 Indienen van de order
 • Dag 2 Samenstellen van de zending
 • Dag 3 Levering van de zending
0412Lever_vanaf_datO/VN8yyyymmddEEerste gewenste leverdatum, deze moet liggen binnen 365 dagen na moment van indienen.

Deze datum moet minimaal 3 werkdagen in de toekomst liggen. Anders wordt de order niet uitgevoerd.

Verplicht indien veld 0411 is gevuld met de waarde L.
0413Lever_tot_datO/VN8yyyymmddEUiterst gewenste leverdatum. Een einddatum is verplicht indien veld 0411 is gevuld met de waarde L. Als dit veld niet opgenomen wordt of geen waarde bevat zal er automatisch een einddatum worden toegekend. Deze ligt 3 maanden na de eerst gewenste leverdatum.
0409Opdr_bewerkingsprodVAN10Mogelijke waardeE

Opdrachtbewerking 

BPSEAL

Bewerking sealen van artikel

Van toepassing bij stroomnummer 02, zie veld 0012 stroom_nr.

BPSTICK

Bewerking stickeren van artikel

Van toepassing bij stroomnummer 01, zie veld 0012 stroom_nr.

Indien gekozen voor BPSTICK stroom 01 dan is veld 1006 verplicht

BPGEENBEW

Geen bewerking op artikel

Van toepassing bij stroomnummer 00, zie veld 0012 stroom_nr.

Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen - verplicht

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN13ERecordtype
0009Partij_typeVAN4AFNEDe afnemer van de opdracht
0010Partij_idVN13 EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
0012Stroom_nrON2Mogelijke waardeEAansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
02Ten behoeve van het sealen van het artikel, zie veld 0409 Opdr_bewerkingsprod.
01Ten behoeve van het stickeren van het artikel, zie veld 0409 Opdr_bewerkingsprod.

00

Geen bewerking van het artikel, zie veld 0409 Opdr_bewerkingsprod. (Niet sealen, Niet stickeren)
0014Tav_textVN42Het Makro ordernummer E

Ter attentie van

Transactieregels (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN14ERecordtype
0200EAN_artikel_kdVN13 EHet EAN of ISBN van het artikel.
0430Exemp_aantVN6 EAantal exemplaren
LimietenMax. aantalGevolg
Per opdrachtregel9.999Order wordt niet direct uitgevoerd, actie CB vereist.
Per opdracht49.999Order wordt niet direct uitgevoerd, actie CB vereist.
0431Transactie_vwcOAN4Mogelijke waarde Transactie voorwaarde categorie
DUD
Opdracht uitvoering onder Depotvoorwaarden, Distributie uit Depot

Hieraan zijn vaste kortingsafspraken verbonden welke gelden voor alle aangesloten boekhandels, waarbij geldt:

 • Enkel  geldig voor A,S en W boeken
 • Depot korting A-boek = 42%
 • Depot korting W-boek = gestaffeld op basis van prijs
 • Korting S-boek wordt bepaald door de uitgever van het S-boek

De uitslag-/distributiekosten betaald door de bij CB aangesloten boekverkoper

DIO
Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht

DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.

 • Boeksoort O wordt altijd/kan alleen maar onder DIO-voorwaarden geleverd worden, hiertoe dient de uitgever een kortingsafspraak op titelniveau vastleggen
 • Boekverkopers kunnen ook onder DIO-voorwaarden indienen, hiervoor dient wel een kortingsafspraak door de uitgever zijn vastgelegd bij CB.

Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend.

AANB
Order uitvoering onder aanbiedingscondities

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort  A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd

Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever.

0433Verkoop_omz_srtOAN4Mogelijke waarde Verkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

AANBAfgeleid van opdrachttype LNORM in aanbiedingsperiode (TVWC AANB)
NORMAfgeleid van opdrachttype LNORM 
0434

In_nota_ind

O

AN

1

Mogelijke waarde


Geeft aan of de regel in_nota genomen wordt
JCB zal de order in nota houden en leveren zodra er voorraad beschikbaar is
NCB zal de order niet in nota houden 
0435


Deellevering_ind


O

AN

1


Mogelijke waardeE


Indicator waarmee wordt aangegeven of een deel van het aantal gevraagde exemplaren van het artikel geleverd mag worden als niet alle gevraagde exemplaren beschikbaar zijn.

Voor de bestelservice van Van Ditmar en titels die beschikbaar zijn via Boek op Verzoek dient, indien dit veld wordt opgenomen,  het veld de waarde 'J ' te bevatten. Indien het veld de waarde 'N' bevat zal de order worden afgewezen, dit om te voorkomen dat in het logistieke proces orders onbedoeld blijven wachten op voorraad die niet meer gaat komen of alsnog volledig geannuleerd worden omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Daarnaast kunnen ongewenste voorraden ontstaan voor de aantallen die wel geleverd konden worden door de betreffende leverancier.

JCB zal de beschikbare exemplaren leveren en de resterende exemplaren worden geleverd zodra er weer voorraad ontstaat.
NCB zal de orderregel vasthouden tot het totaal aantal gevraagde exemplaren beschikbaar is.
0438Door_blokkering_indOAN1Mogelijke waardeEIndicator waarmee wordt aangegeven of een eventuele blokkering door de eigenaar 'overruled' mag worden.
JDe order wordt uitgeleverd ondanks dat er geblokkeerde voorraad  actief is.
NDe order zal niet worden uitgeleverd als er geblokkeerde voorraad actief is.
0440Eigenaar_regel_refOAN10 EReferentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar
0441Afnemer_regel_refOV10Ten behoeve van Makro dient de Makro artikelreferentie opgenomen te worden.E

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer

1001BestemmingOAN2VEVoorraad bestelling
1006BedragOAN6.2 E

Het bedrag wat afgedrukt wordt op de prijssticker 

Verplicht indien veld 0409 heeft waarde BPSTICK

Wanneer het veld niet gevuld is en er is wel gekozen voor stroom 01 met bewerkingsproduct BPSTICK zal er géén sticker wordt geprint/geplakt

Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN19ERecordtype
0015Aant_detail_2VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016Aant_detail_3VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017Aant_detail_4VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 E
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.

Voorbeelden van een OPDNAW bericht

Klik hier voor voorbeeld OPDNAW Makro opdrachttype LNORM
#00010#0002OPDNAW#00030301#000420161228#00051507#000620161228150744#00071#00080
#00011#0009AFZ#00109797979#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0400LNORM#040120161228#0409BPSEAL
#00013#0009AFN#00109898988#001202#0011CB#0014901636100561
#00014#02009789099998767#04303#0431DIO#0433NORM#0434N#0435J#0437J#04415156632#1001V#100634.99
#00019#00151#00161#00171#00180#000620161228150744
 • No labels