In dit document wordt het voorraadstanden bericht voor secundaire eigenaren beschreven. Het bericht geeft informatie over het aantal exemplaren van een artikel dat CB op een bepaald moment voor een secundaire eigenaar/uitgever op voorraad heeft. Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt naar de toestand waarin de exemplaren zich bevinden, bijvoorbeeld vrij_beschikbaar versus geblokkeerd.

Het bericht wordt beschikbaar gesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Levering van het bericht

Het bericht wordt dagelijks omstreeks 07:15 uur, 10:15 uur, ieder uur tussen 12:50 uur en 21:50 uur en 23:00 uur in de out map van het FTP account geplaatst. Het bestand heeft betrekking op de activiteiten die na het laatste plaatsingsmoment van het bericht zijn uitgevoerd.

Met ingang van 07-12-2020 extra plaatsing om 23:45 uur

Met ingang van maandag 07-12-2020 wordt het MEARTVRD-bericht voortaan ook om 23:45 uur aangeboden

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeMEARTVRD
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie yyyymmdd

Extensie.mea (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het MEARTVRD bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
    Voorraadinformatie
Footer informatie
Headerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type

V

N
1
0
Recordtype
0002
Bericht_type
VAN
6
MEARTVRD
Berichttype
0003
Versie_nr
VAN
5
0510
Versie van het bericht
0004
Verzend_dat
VN
8
yyyymmdd
Datum van verzenden
0005
Verzend_tijd
VN
4
uu24mm

Tijdstip van verzenden

0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
0007
Acknowledgement_ind
VN
1
0
Verzendbevestiging t.b.v. controle CB
0008
Test_ind
VN
1
0
Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFZ
De afzender van het bericht
0010
Partij_id
VN
13
8894126
Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
ONTV
De ontvanger van het bericht
0010
Partij_id
VN
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VA
3
CB
Het type van de betrokken partij
Voorraad informatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
2
Recordtype
0200
EAN_artikel_kd
VN
13

Het EAN of ISBN van het artikel.

0250

Auteur_titel
VAN
47

De AUTEUR*TITEL, in hoofdletters gescheiden door een *
0260
Eigenaar_relatie_id
VN
7

Het relatie id wat door CB voor de eigenaar van het artikel is vastgelegd
0229
Eigenaar_relatie_naam
VAN
55

De naam van de eigenaar van het artikel
0232


Stadium_levenscyclus


V


AN


1


Mogelijke waarde
Codering van het stadium levenscyclus waarin het artikel zich bevindt. Eigenaar onafhankelijk.
A
Aangekondigd
H
Herdruk
N
Zal niet verschijnen
O
In prijs opgeheven
T
Teruggetrokken
U
Uitverkocht
V
Verschenen
0233
Stadium_lc_dat
ON
8
yyyymmdd
Datum waarop het stadium levenscyclus is ingegaan
0236
Stadium_dienstverlening
OAN
2
Mogelijke waarde
Codering van het stadium dienstverlening waarin het artikel zich bevindt. (Eigenaar afhankelijk)
AF
In afbouw

Opdrachten ingediend door de eigenaar/uitgever worden nog wel verwerkt. Door boekverkoper ingediende opdrachten worden afgewezen, retouraanvragen worden nog wel verwerkt

AZ
In afbouw zonder retouren

Opdrachten ingediend door de eigenaar/uitgever worden nog wel verwerkt. Door boekverkoper ngediende opdrachten en retouraanvragen worden afgewezen.

PL
Gepland, het equivalent van VB bij primaire eigenaar

Orders worden in nota genomen, magazijnen worden gevuld met voorraad.

ST
Gestopt

CB voert geen dienstverlening meer uit voor het artikel. Opdrachten worden afgewezen.

UV
In uitvoering

Orders worden verwerkt en gegevens worden verwerkt in de verslaglegging

VB
In voorbereiding

Orders worden in nota genomen, magazijnen worden gevuld met voorraad.

0237
Stadium_dv_dat
ON
8
yyyymmdd
Datum waarop het stadium Dienstverlening is ingegaan.
0257
Verw_versch_dat
ON
8
yyyymmdd
Verwachte verschijningsdatum
0501
Aant_vrij_beschikbaar
VN
6

Aantal nog vrij te beschikbaar voor bestellen
0502
Aant_geblokkeerd_CB
VN
6

Aantal geblokkeerd op locatie bij CB
0503
Aant_geblokkeerd_eig
VN
6

Aantal gereserveerd voor de eigenaar
0504
Aant_gereserveerd_levering
VN
6

Aantal exemplaren gereserveerd voor levering welke wachten op uitlevermoment
0505
Aant_courant
VN
6

De totale voorraad bij CB
0510
Aant_gereserveerd_bewerking
VN
6

Aantal gereserveerd voor een artikelbewerking
0511
Aant_gereserveerd_assemblage
VN
6

Aantal exemplaren gereserveerd voor assemblage
0512
Aant_gereserveerd_dp_verpl
VN
6

Aantal gereserveerd voor distributiepunt verplaatsing
0506
Aant_incourant
VN
6

Aantal exemplaren incourant

0513

Peil_dat_tijd
VN
12
yyyymmdduumm
Datum en tijdstip van het peilmoment van de voorraadtelling
Footerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
9
Recordtype
0015
Aant_detail_2
VN
6

Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
Voorbeeld MEARTVRD bericht
#00010#0002MEARTVRD#00030510#000420161216#00051800#000624132487#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00109899999#0011CB
#00012#02009789000352562#0250KROES*ON THE GO#02607200469#0229Unieboek | Het Spectrum#0232V#023320160623#0236UV#023720160706#025720160623#05010#05020#05030#05040#05050#05100#05110#05120#05063#0513201612161800
#00012#02009789001126001#0250*GROTE BOSATLAS#02607000225#0229Noordhoff Uitgevers B.V.#0232V#023320140304#0236UV#023720120705#025720140304#0501352#05020#05030#05041#0505353#05100#05110#05120#050642#0513201612161800
#00012#02009789021562681#0250LOURENS*KILLERBODY DIEET#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320160831#0236UV#023720160519#025720160831#05011020#05020#05030#050441#05051061#05100#05110#05120#050627#0513201612161800
#00012#02009789021563534#0250MEEUWIS*HET LEKKERSTE VAN GUUS EN DICK#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320161214#0236UV#023720161122#025720161214#050182#05020#05030#05045#050587#05100#05110#05120#05060#0513201612161800
#00012#02009789021563732#0250DUBBERS*ENERGIEKE VROUWEN VOEDINGSKOMPAS#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320161215#0236UV#023720161216#025720161215#05011500#05020#05030#05040#05051500#05100#05110#05120#05060#0513201612161800
#00012#02009789021564289#0250OLIVER*JAMIE OLIVER'S KERSTKOOKBOEK#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320161129#0236UV#023720161104#025720161129#050177#05020#05030#050472#0505149#05100#05110#05120#05065#0513201612161800
#00012#02009789022546574#0250SMITH*ELFDE PLAAG#02607900271#0229Meulenhoff Boekerij B.V.#0232U#023320090409#0236ST#023720090709#025720071213#05010#05020#05030#05040#05050#05100#05110#05120#05060#0513201612161800
#00012#02009789023435235#0250WITHUIS *JULIANA#02607700020#0229Bezige Bij b.v., Uitgeverij De#0232V#023320161110#0236UV#023720161109#025720161110#05012786#05020#05030#050415#05052801#05100#05110#05120#050613#0513201612161800
#00012#02009789023458135#0250HEIJDEN*KWAADSCHIKS#02607700020#0229Bezige Bij b.v., Uitgeverij De#0232V#023320161109#0236UV#023720161110#025720161109#0501628#05020#05030#05045#0505633#05100#05110#05120#050621#0513201612161800
#00012#02009789023495338#0250KEPLER*PLAYGROUND#02607700020#0229Bezige Bij b.v., Uitgeverij De#0232V#023320151110#0236UV#023720151112#025720151110#0501420#05020#05030#05041#0505421#05100#05110#05120#050619#0513201612161800
#00012#02009789025447014#0250BIJL*HINDERGROEN#02607086694#0229Atlas Contact, Uitgeverij#0232V#023320160929#0236UV#023720161018#025720160929#0501556#05020#05030#05049#0505565#05100#05110#05120#05063#0513201612161800
#00012#02009789025761844#0250MALOT*ALLEEN OP DE WERELD#02607500213#0229Gottmer Uitgevers Groep b.v.#0232H#023320161207#0236UV#023720161129#025720161223#05010#05020#05030#05040#05050#05100#05110#05120#05063#0513201612161800
#00012#02009789025867898#0250MYJER*GORGELS#02607500190#0229Leopold #0232V#023320150903#0236UV#023720151001#025720150903#0501711#05020#05030#050415#0505726#05100#05110#05120#050642#0513201612161800
#00012#02009789025871413#0250MYJER*WERELD VAN DE GORGELS#02607500190#0229Leopold #0232V#023320161116#0236UV#023720161129#025720161116#0501727#05020#05030#050422#0505749#05100#05110#05120#05060#0513201612161800
#00012#02009789026126604#0250DAHL*GIRAFFE DE PELI EN IK DR 10#02607144266#0229VBK Media#0232U#023320120904#0236ST#023720130123#025720090818#05010#05020#05030#05040#05050#05100#05110#05120#05060#0513201612161800
#00012#02009789026137846#0250WALLIS DE VRIES*PAKKET SHOCK EN KIL#02607144266#0229VBK Media#0232U#023320141209#0236ST#023720150429#025720141028#05010#05020#05030#05040#05050#05100#05110#05120#05060#0513201612161800
#00012#02009789026138409#0250KINNEY*HET LEVEN VAN EEN LOSER 9 - FLUTVAKANTIE#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320150602#0236UV#023720150608#025720150602#0501213#05020#05030#05042#0505215#05100#05110#05120#050614#0513201612161800
#00012#02009789026139550#0250MOYES*EEN LEVEN NA JOU#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320160624#0236UV#023720160212#025720160624#050124#05020#05030#05041#050525#05100#05110#05120#050614#0513201612161800
#00012#02009789026140006#0250RUSSELL*DAGBOEK VE MUTS 9 - HOUD DE DIEF#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320160412#0236UV#023720160419#025720160412#0501253#05020#05030#05046#0505259#05100#05110#05120#050610#0513201612161800
#00012#02009789026140600#0250KINNEY*HET LEVEN VAN EEN LOSER 10 - FF OFFLINE#02607144266#0229VBK Media#0232V#023320160607#0236UV#023720160610#025720160607#0501329#05020#05030#050415#0505344#05100#05110#05120#050616#0513201612161800
#00019#001520#000624132487 • No labels