Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit document wordt het verantwoording goederenbeweging bericht beschreven. 

Het bericht verantwoording goederenbeweging bevat een overzicht van alle nieuwe voorraadmutaties ten opzicht van de voorgaande plaatsing van het bericht. Het betreft alle mutaties op de courante voorraad:

 • Inslagen;
 • Leveringen (voor zover met fysieke beweging);
 • Voorraadverplaatsingen (geen levering in de zin van een factuur);
 • Retourstromen die weer in de courante voorraad zijn opgenomen;
 • Wijzigingen in stand van beschikbare voorraden;
 • Correcties tussen administratieve en geconstateerde voorraad.

Een voorraadmutatie wordt slechts éénmaal via het bericht verantwoording goederenbeweding teruggemeld.

 Het bericht wordt beschikbaar gesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Levering van het bericht

Het bericht wordt dagelijks, wekelijks of maandelijks (afhankelijke van de keuze van de eigenaar) op vaste tijdstippen in de out map van het FTP account geplaatst. Het bestand heeft betrekking op de activiteiten die respectievelijk op de voorgaande werkdag, week of maand zijn uitgevoerd.

 Klik hier om de algemene informatie rondom het ftp account te openen

 

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. CB ondersteunt op dit moment enkel TLSv1, data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Englisch version -  Data exchange via FTP

 Click here for the English version - Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. At this moment CB only supports TLSv1, data channels are limited to a port range 41000:42000. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeGDRBEW
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie yyyymmdd

Extensie.gdr (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het GDRBEW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
    Artikel voorraad specificatie
    Artikel voorraad mutatie
Footer informatie
Headerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_type

V

N10Recordtype
0002Bericht_typeVAN6GDRBEWBerichttype
0003Versie_nrVAN50105AVersie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mm

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVAN14 
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
0007Acknowledgement_indVN10Verzendbevestiging t.b.v. controle CB
0008Test_indVN10Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN11Recordtype
0009Partij_typeVAN4AFZDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN138894126Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CB 
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN11Recordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN13 Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBHet type van de betrokken partij
Voorraad informatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN12Recordtype
0100Relatie_idVN78894126Relatie-id van het distributiepunt. Altijd het relatie-id van CB.
0507Vorige_peil_datVN8yyyymmddvorige peildatum
0505Aant_courantVN6 De totale voorraad bij CB
0500Peil_datVN8yyyymmddDatum van bepalen voorraadstand
0200EAN_artikel_kdVN13 Het EAN of ISBN van het artikel.
0260Eigenaar_relatie_idVN7 Het relatie id wat door CB voor de eigenaar van het artikel is vastgelegd
       
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN13Recordtype
0508


Mutatie_kd


V


AN


7


Mogelijke waarde 
ASSORIC
Overdracht rechten, inslag courant 

De opboeking van de courante voorraad bij de nieuwe eigenaar naar aanleiding van het overdragen van titels van uitgever/eigenaar naar een andere uitgever/eigenaar. De voorraad blijft in de magazijnen fysiek gezien liggen waar deze ligt.

ASSORII
Overdracht rechten, inslag incourant

De opboeking van de incourante voorraad bij de nieuwe eigenaar naar aanleiding van het overdragen van titels van uitgever/eigenaar naar een andere uitgever/eigenaar. De voorraad blijft in de magazijnen fysiek gezien liggen waar deze ligt. Dit betreft niet verkoopbare voorraad die bijvoorbeeld uit retouren is ontstaan of beschadigd geconstateerde voorraad in de operatie van CB.

ASSORUCOverdracht rechten, uitslag courant

De afboeking van de courante voorraad bij de oude eigenaar naar aanleiding van het overdragen van titels van uitgever/eigenaar naar een andere uitgever/eigenaar. De voorraad blijft in de magazijnen fysiek gezien liggen waar deze ligt.

ASSORUI
Overdracht rechten, uitslag incourant

De afboeking van de incourante voorraad bij de oude eigenaar naar aanleiding van het overdragen van titels van uitgever/eigenaar naar een andere uitgever/eigenaar. De voorraad blijft in de magazijnen fysiek gezien liggen waar deze ligt. Dit betreft niet verkoopbare voorraad die bijvoorbeeld uit retouren is ontstaan of beschadigd geconstateerde voorraad in de operatie van CB.

DISASSIArtikel assemblage, inslag

De opboeking van de voorraad van een een nieuw samengesteld artikel (assemblage) of het afzonderlijke artikel ingeval van de-assemblage. Assemblage is het samenstellen van een nieuw artikel op basis van meerdere andere artikelen. Het omgekeerde kan ook (de-assemblage) waarbij een samengesteld artikel weer opgedeeld wordt naar de afzonderlijke artikelen. 

DISASSU
Artikel assemblage, uitslag

De afboeking van de voorraad van een een nieuw samengesteld artikel (assemblage) of het afzonderlijke artikel ingeval van de-assemblage. Assemblage is het samenstellen van een nieuw artikel op basis van meerdere andere artikelen. Het omgekeerde kan ook (de-assemblage) waarbij een samengesteld artikel weer opgedeeld wordt naar de afzonderlijke artikelen.

DISBEWIArtikel bewerking, inslag 

De opboeking van de bewerkte voorraad een een artikel nadat deze een artikelbewerking heeft ondergaan, sealen of sticker op omslag plakken. Er zijn twee mogelijkheden. Het artikel blijft hetzelfde EAN houden of het wordt een nieuw artikel. 

DISBEWUArtikel bewerking, uitslag

De afboeking van de voorraad een een artikel dat een bewerkt gaat worden, bijvoorbeeld sealen of sticker op omslag plakken. Ten behoeve van de bewerking wordt de voorraad afgeboekt en naar een bewerkingsstation gebracht.

DISLEVLevering
DISMISIConstatering misdruk / oude druk, inslag incourant

Artikelvoorraad waarvan geconstateerd is dat er iets mee aan de hand is waardoor deze niet meer verkoopbaar is. Deze voorraad wordt als zijnde incourant bestempeld en gaat de incourante voorraad in. Wat er vervolgens mee gebeurt wordt door de eigenaar bepaald.

DISMISUConstatering misdruk / oude druk, uitslag courant

Terugboeken van (een deel van) de incourant gemaakte voorraad als gevolg van een fout.

DISVPL
Voorraadverplaatsing van CB naar distributiepunt

Afboeking van voorraad die verplaatst wordt van CB naar een door de eigenaar/uitgever opgegeven distributiepunt. Een eigenaar kan zogenaamde distributiepunten onderkennen waarvoor de aanwezige voorraad wordt bijgehouden (buiten het CB gelegen punten in de leveringsketen). 

En een positieve boeking naar aanleiding van de verwerking van een mancomelding

GOACCGoederen ontvangst, direct geaccepteerd
GOBES
Goederen ontvangst, beschadigd, vergoed door uitgever

 Beschadigde exemplaren die bij goederenontvangst worden aangetroffen gaan de incourante voorraad van de uitgever/eigenaar in. Wat hier mee gebeurt is vervolgens aan de uitgever (bijv. laten vernietigen of naar opkoper).

GOMISGoederen ontvangst, misdruk oude druk, vergoed door uitgever.
GONCOGoederen ontvangst, te controleren

Nieuw ontvangen goederen/nieuwe oplage die eerst gecontroleerd moet worden voordat deze de verkoopbare voorraad in mag. Deze voorraad wordt als geblokkeerde-geaccepteerde voorraad verantwoord en staat apart zolang de controle niet heeft plaatsgevonden.

GONNAGoederen ontvangst, niet geaccepteerd na controle

Aangeleverde voorraad welke niet geaccepteerd wordt na de controle. Gaat de incourante voorraad van de uitgever/eigenaar in.

GOPOD
Goederen Ontvangst POD acceptatie

Goederen ontvangst van een Printing On Demand titel, direct geaccepteerd

 

GOVPLVoorraadverplaatsing van distributiepunt naar CB

Afboeking van voorraad die verplaatst wordt van distributiepunt van de eigenaar/uitgever naar CB. Een eigenaar kan zogenaamde distributiepunten onderkennen waarvoor de aanwezige voorraad wordt bijgehouden (buiten het CB gelegen punten in de leveringsketen). 

ICI
Constatering incourant, vergoed door CB

 Opboeking van geconstateerde beschadigd/misdruk voorraad (in de incourante voorraad) waarbij dit op conto van CB gebeurt.

ICUConstatering incourant binnen CB

Afboeking van de courante voorraad i.v.m. geconstateerde beschadigd/misdruk voorraad waarbij dit op conto van CB gebeurt.

OCVMSCInconsistenties VMS courant

Alle mutaties/correcties tussen twee voorraadstand momenten moeten de voorraadverandering verklaren. Soms is dit niet het geval en is er om één of andere reden een verschil, dit verschil wordt dan via deze mutatiesoort geboekt. Het kan zijn dat een dergelijk verschil op een volgend moment (latere periode) weer tegen geboekt wordt omdat ondertussen de oorzaak van het verschil gevonden is en deze alsnog op de juiste manier verantwoord is.

OCVMSIInconsistenties VMS incourant

Alle mutaties/correcties tussen twee voorraadstandmomenten moeten de incourante voorraadverandering verklaren. Soms is dit niet het geval en is er om één of andere reden een verschil, dit verschil wordt dan via deze mutatiesoort geboekt. Het kan zijn dat een dergelijk verschil op een volgend moment (latere periode) weer tegen geboekt wordt omdat ondertussen de oorzaak van het verschil gevonden is en deze alsnog op de juiste manier verantwoord is.

OMSADLI
Administratieve levering, inslag

Administratieve levering van artikelvoorraad van de huidige eigenaar aan de nieuwe eigenaar. De levering vindt enkel administratief plaats, fysiek gezien blijft de artikelvoorraad in de magazijnen liggen. In de voorraadverantwoording wordt de artikelvoorraad overgedragen van de huidige eigenaar naar de nieuwe eigenaar. Deze mutatie betreft de opboeking van de voorraad bij de nieuwe eigenaar.

Het gaat hier om twee eigenaren die beide voorraad voor hetzelfde artikel (EAN) kunnen hebben. Bijvoorbeeld een afnemer die voorraad koopt van de uitgever en deze voorraad bij CB neerlegt tbv uitlevering op basis van orders van de afnemer. Dit is anders dan ‘overdracht recht’, hier wordt een titel/artikel overgenomen door een nieuwe eigenaar (bijvoorbeeld een uitgever die zijn hele fonds verkoopt/overdraagt aan een andere eigenaar).

OMSADLUAdministratieve levering, uitslag

Administratieve levering van artikelvoorraad van de huidige eigenaar aan de nieuwe eigenaar. De levering vindt enkel administratief plaats, fysiek gezien blijft de artikelvoorraad in de magazijnen liggen. In de voorraadverantwoording wordt de artikelvoorraad overgedragen van de huidige eigenaar naar de nieuwe eigenaar. Deze mutatie betreft de afboeking van de voorraad bij de eigenaar die de voorraad levert.

RETACCCRetouren, geaccepteerd, commercieel

Retour ontvangen exemplaren van afnemers waarvan de retouren onder de ‘recht van retour’ regeling van de eigenaar vallen. De retour ontvangen exemplaren zijn nog verkoopbaar en worden opgenomen in de courante voorraad.

RETACCORet, geaccepteerd, onberekend

Retour van een onberekend ontvangen artikel i.v.m. een fout in de levering, het artikel is niet in rekening gebracht aan of besteld door een afnemer. De retour ontvangen exemplaren worden opgenomen in de courante voorraad. 

RETACCRRetouren, geaccepteerd, reclameringen

Verantwoording van een opboeking van de courante voorraad als gevolg van een de ontvangst van nog verkoopbare exemplaren naar aanleiding van een reclamering.

Opgenomen m.i.v.  

RETADLI

Retour op Administratieve levering, inslag

Administratieve levering van artikelvoorraad van de secundaire eigenaar aan de primaire eigenaar. De levering vindt enkel administratief plaats, fysiek gezien blijft de artikelvoorraad in de magazijnen liggen. In de voorraadverantwoording wordt de artikelvoorraad overgedragen van de secundaire eigenaar naar de primaire eigenaar. Deze mutatie betreft de opboeking van de voorraad bij de primaire eigenaar.

Opgenomen m.i.v.    

RETADLU

Retour op Administratieve levering, Uitslag

Administratieve levering van artikelvoorraad van de secundaire eigenaar aan de primaire eigenaar. De levering vindt enkel administratief plaats, fysiek gezien blijft de artikelvoorraad in de magazijnen liggen. In de voorraadverantwoording wordt de artikelvoorraad overgedragen van de secundaire eigenaar naar de primaire eigenaar. Deze mutatie betreft de afboeking van de voorraad bij de secundaire eigenaar.

RETBESCRetouren, incourant beschadigd, commercieel

Retour ontvangen exemplaren van afnemers waarvan de retouren onder de ‘recht van retour’ regeling van de eigenaar vallen. De retour ontvangen exemplaren zijn beschadigd en niet meer verkoopbaar, deze worden opgenomen in de incourante voorraad.

RETBESORet, beschadigd, onberekend

Retour van een onberekend ontvangen artikel i.v.m. een fout in de levering, het artikel is beschadigd en niet in rekening gebracht aan of besteld door een afnemer. De retour ontvangen exemplaren worden opgenomen in de incourante voorraad.

RETBESRRetouren, incourant beschadigd, reclameringen

Retouren van afnemers naar aanleiding van een reclamering i.v.m. een fout in de levering, er is een beschadigd boek geleverd. Het artikel wordt opgenomen in de incourante voorraad. 

RETBINRetour binder uit voorraad

Retour naar de binder (de drukker). De binder is de leverancier van voorraad van een eigenaar/uitgever.

RETMISCRetouren, incourant misdruk/oude druk, commercieel

Retour ontvangen exemplaren van afnemers waarvan de retouren onder de ‘recht van retour’ regeling van de eigenaar vallen. De retour ontvangen exemplaren betreffen een misdruk of oude druk, zijn als incourant bestempeld en worden opgenomen in de incourante voorraad.

RETMISRRetouren, incourant misdruk/oude druk, reclameringen

Retouren van afnemers naar aanleiding van een reclamering i.v.m. een fout in de levering, er is een misdruk of oude druk geleverd. Het artikel wordt opgenomen in de incourante voorraad. 

RETONGCRetouren, incourant ongesorteerd, commercieel

Retour ontvangen exemplaren van afnemers waarvan de retouren onder de ‘recht van retour’ regeling van de eigenaar vallen. Bij binnenkomst van de retouren vindt er géén controle op verkoopbaarheid plaats (ongesorteerd = geen sortering naar courant versus incourant), de retouren gaan direct, altijd de incourante voorraad in.

RETONGORet, ongesorteerd, onberekend

Retour van een onberekend ontvangen artikel i.v.m. een fout in de levering, het artikel is niet in rekening gebracht aan, of besteld door een afnemer. Er vindt bij binnenkomst van de retouren géén controle op verkoopbaarheid plaats (ongesorteerd = geen sortering naar courant versus incourant), de retouren gaan direct, altijd de incourante voorraad in.

RETONGRRetouren, incourant ongesorteerd, reclameringen

Retour naar aanleiding van een reclamering i.v.m. een fout in de levering, bijvoorbeeld een beschadigd of misdruk boek. Er vindt bij binnenkomst van de retouren géén controle op verkoopbaarheid plaats (ongesorteerd = geen sortering naar courant versus incourant), de retouren gaan direct, altijd de incourante voorraad in.

RETVERCRetouren, incourant vernietiging, commercieel

Retour ontvangen exemplaren van afnemers waarvan de retouren onder de ‘recht van retour’ regeling van de eigenaar vallen. Bij binnenkomst van de retouren vindt er géén controle op verkoopbaarheid plaats, de retouren gaan direct, altijd de te vernietigen voorraad in. Dit betreft incourante voorraad waarvoor op voorhand al bekend is dat deze vernietigd moet gaan worden.

RETVERR
Retouren, incourant vernietiging, reclameringen

Retour naar aanleiding van een reclamering i.v.m. een fout in de levering, bijvoorbeeld een beschadigd of misdruk boek. Er vindt bij binnenkomst van de retouren géén controle op verkoopbaarheid plaats (ongesorteerd = geen sortering naar courant versus incourant), de retouren gaan direct, altijd de te vernietigen voorraad in.

Te vernietigen voorraad is incourante voorraad, maar een speciaal type. Dit betreft incourante voorraad waarvoor op voorhand al bekend is dat deze vernietigd moet gaan worden.

RETVPLVerplaatsingsopdracht retouren

Opdracht van de uitgever/eigenaar om zijn incourante voorraad te verplaatsen (bijvoorbeeld sturen naar opkoper, vernietigingsbedrijf).

TELALGConstatering telverschil over alle magazijnen

Een verschil wat niet in een specifiek magazijn is geconstateerd, maar door een voorraadbeheerder in de overall voorraadadministratie. Dit kan een opboeking of afboeking zijn. Het kan gebeuren dat voorraad kwijt is en daarom afgeboekt wordt, die later weer teruggevonden wordt en dus weer opgeboekt wordt. dit kan in meerdere verantwoording periodes voorkomen. Over meerdere periodes heen kunnen dergelijke mutaties/correcties tegen elkaar wegvallen, maar dit hoeft niet.

TELMAG
Constatering telverschil in magazijn

Een in de magazijnen geconstateerd telverschil, bijvoorbeeld tijdens picken of bij voorraadcontrole op locatie. Dit kan een opboeking of afboeking zijn. Het kan gebeuren dat voorraad kwijt is en daarom afgeboekt wordt, die later weer teruggevonden wordt en weer opgeboekt wordt, dit kan in meerdere verantwoording periodes voorkomen. Over meerdere periodes heen kunnen dergelijke mutaties/correcties tegen elkaar wegvallen, maar dit hoeft niet.

Na de verwerking van een mancomelding zal dit een negatieve TELMAG  in de goederenbeweging geven

VERVOOVernietigd uit voorraad
0430Exemp_aantVN6 Aantal exemplaren
Footerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN19Recordtype
0015Aant_detail_2VN6 Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.

Voorbeeld van een Goederenbeweging bericht

Voorbeeld Goederenbeweging bericht
#00010#0002GDRBEW#00030105A#000420161212#00050635#000624061836#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107279427#0011CB
#00012#01008894126#050720161209#050599#050020161211#02009789027636096#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-2
#00012#01008894126#050720161209#0505862#050020161211#02009789048717750#02607279427
#00013#0508GONCO#0430560
#00012#01008894126#050720161209#05052260#050020161211#02009789048718337#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-1
#00012#01008894126#050720161209#05052392#050020161211#02009789048718344#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-1
#00012#01008894126#050720161209#0505912#050020161211#02009789048718696#02607279427
#00013#0508GONCO#0430566
#00012#01008894126#050720161209#0505917#050020161211#02009789048718702#02607279427
#00013#0508GONCO#0430532
#00012#01008894126#050720161209#0505645#050020161211#02009789048718382#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-60
#00012#01008894126#050720161209#05052340#050020161211#02009789048718320#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-1
#00012#01008894126#050720161209#05051262#050020161211#02009789048721726#02607279427
#00013#0508GONCO#04301100
#00012#01008894126#050720161209#0505900#050020161211#02009789048721733#02607279427
#00013#0508GONCO#0430840
#00012#01008894126#050720161209#0505908#050020161211#02009789048721801#02607279427
#00013#0508GONCO#0430540
#00012#01008894126#050720161209#0505897#050020161211#02009789048721832#02607279427
#00013#0508GONCO#0430526
#00012#01008894126#050720161209#05051260#050020161211#02009789048727995#02607279427
#00013#0508GONCO#04301260
#00012#01008894126#050720161209#050525#050020161211#02009789048731268#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-6
#00012#01008894126#050720161209#050527#050020161211#02009789048731275#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-5
#00012#01008894126#050720161209#050527#050020161211#02009789048731282#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-5
#00012#01008894126#050720161209#050527#050020161211#02009789048731299#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-5
#00012#01008894126#050720161209#050527#050020161211#02009789048731305#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-5
#00012#01008894126#050720161209#050528#050020161211#02009789048731312#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-4
#00012#01008894126#050720161209#050528#050020161211#02009789048731336#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-4
#00012#01008894126#050720161209#050527#050020161211#02009789048731343#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-5
#00012#01008894126#050720161209#050528#050020161211#02009789048731350#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-4
#00012#01008894126#050720161209#050528#050020161211#02009789048731367#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-4
#00012#01008894126#050720161209#050527#050020161211#02009789048731381#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-5
#00012#01008894126#050720161209#050528#050020161211#02009789048731398#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-4
#00012#01008894126#050720161209#050528#050020161211#02009789048731374#02607279427
#00013#0508DISVPL#0430-4
#00019#001526#001626#000624061836
 • No labels