In dit document wordt het Uitgevoerde opdrachten bericht voor primaire eigenaren beschreven. Dit bericht bevat bij iedere plaatsing alle nieuwe uitgevoerde opdrachten ten opzichte van de voorgaande plaatsing van het bericht. Dit zijn opdrachten die door CB zijn behandeld en waarvan de opdracht daadwerkelijk is uitgevoerd. Een uitgevoerde opdracht wordt slechts eenmaal via dit bericht terug gemeld.

Het bericht wordt beschikbaar gesteld in Digicom formaat.

Wijzigingshistorie
DatumOnderdeelWijziging

 

0400 OpdrachttypeVanaf 1 juni wordt opdrachttype LKBDEP toegevoegd als mogelijke waarde. Dit opdrachttype is ten behoeve van levering aan Depotcollectie Koninklijke Bibliotheek 

 

0400 Opdrachttype


Met de integratie van de audioboeken in de CB systemen worden er t.b.v. het huren van audioboeken via de Koninklijke Bibliotheek, nieuwe opdrachttypen en VOS toegevoegd aan het uitgevoerde opdrachten bericht.  Dit betreft opdrachttype HDRLFA en HDRLGF met VOS ABOO.

Daarnaast zullen de huidige opdrachttypen met een VOS die nu enkel nog voor e-books in gebruik zijn, worden uitgebreid met een VOS voor audioboeken. Daarmee is er een onderscheid in enerzijds de uitgevoerde opdrachten voor e-books, VOS EBOO,  en anderzijds de opdrachten voor audioboeken, VOS ABOO.

Dit betreft de volgende opdrachttypen:

LEBOEKFRLAEVRFECVRLEVRLAEC
FRLEFRLAECVRFAEVRLEC
FRLECVRFEVRFAECVRLAE

Vanaf 10-05-2020 kunnen deze voorkomen in het UITOPD bericht

 

0283 Combinatiepakket-ISBN

Als er sprake is van een combinatiepakket waarbij de bestelling gedaan wordt op het combinatie-ISBN en de order is opgesplitst (explodeert) in onderliggende ISBN's, wordt het oorspronkelijk bestelde ISBN opgenomen in het nieuwe veld 0283. Daarmee blijft in de orderafhandeling zichtbaar wat het oorspronkelijk bestelde ISBN van het pakket is geweest. Wordt enkel opgenomen als er sprake is van een combinatie-ISBN.  

Volgorde van de velden

 • 0200  Geleverd/te leveren ISBN/EAN
 • 0283  Combinatie-ISBN 
 • 0260  Relatie id van de eigenaar van het geleverde/ te leveren  artikel

 

0477 Retour Administratief Secundair eigenaar

 Retourtype RAS - Retour Administratief Secundair eigenaar.

Retourtype waarmee voorraad die verkregen is via een administratieve levering door de secundaire eigenaar geretourneerd kan worden naar de primaire eigenaar.

 

0505 Courant, 0506 IncourantToegevoegd: Courant, veld 0505, en Incourant, veld 0506 t.b.v. retourenverwerking


Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Levering van het bericht

Het bericht wordt dagelijks in de out map van het FTP account geplaatst. Het bestand heeft betrekking op de activiteiten die de voorgaande werkdag zijn uitgevoerd.

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeUITOPD
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie yyyymmdd

Extensie.uit (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het UITOPD bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
		 Bij transactie betrokken partijen afnemer
     Bij transactie betrokken partijen ontvanger
		  Uitgevoerde opdrachtregels		
Footer informatieHeaderinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type

V

N
1
0
Recordtype
0002
Bericht_type
VAN
6
UITOPD
Berichttype
0003
Versie_nr
VAN
5
0809A
Versie van het bericht
0004
Verzend_dat
VN
8
yyyymmdd
Datum van verzenden
0005
Verzend_tijd
VN
4
uu24mm

Tijdstip van verzenden

0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
0007
Acknowledgement_ind
VN
1
0
Verzendbevestiging t.b.v. controle CB
0008
Test_ind
VN
1
0
Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFZ
De afzender van het bericht
0010
Partij_id
VN
13
8894126
Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
ONTV
De ontvanger van het bericht
0010
Partij_id
VN
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
Het type van de betrokken partij
Transactiegegevens
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
2
Recordtype
0903
Valuta_kd
VAN
3
EUR
Valutacode
0450
Faktuur_dat
ON
8
yyyymmdd
Factuurdatum van de verkoopfactuur aan de afnemer waarop de opdracht is gefactureerd
0451
Uitlever_dat
ON
8
yyyymmdd
Verwachte bezorg/uitleverdatum
0452
Faktuur_nr
ON
9

Factuurnummer van de verkoopfactuur aan de afnemer waarop deze opdracht is gefactureerd
Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
3
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFN
De afnemer van de opdracht
0010
Partij_id
VN
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
0011
VAN
3
CB
Het type van de betrokken partij
0012
Stroom_nr
ON
2

Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
Wanneer er sprake is van een afwijkende ontvanger waarbij gebruik is gemaakt van het relatie id zoals dit bij CB is vastgelegd zal er een 2e regel worden opgenomen met daarin de ONTVanger gegevens
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
ON
1
3
Recordtype
0009
Partij_type
OAN
4
ONTV
De ontvanger van de zending
0010
Partij_id
ON
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
OAN
3
CB
Het type van de betrokken partij
0012
Stroom_nr
ON
2

Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
Transactieregels
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
4
Recordtype
0200
EAN_artikel_kd
VN
13

Het EAN of ISBN van het artikel.

0283

Combinatiepakket-ISBN

ON

13


Het ISBN van het combinatiepakket (Vertegenwoordigerspakket/Serie) waarbij bij bestelling van het combinatie-ISBN de order is opgesplitst in onderliggende ISBN's, in de orderafhandeling blijft zichtbaar wat het oorspronkelijk bestelde ISBN van het pakket is geweest. Wordt enkel opgenomen als er sprake is van een combinatie-ISBN.

0260
Eigenaar_relatie_id
VN
7

Het relatie id wat door CB voor de eigenaar van het artikel is vastgelegd
0403
Eigenaar_opdr_ref
OAN
10

Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde eigenaar-opdracht-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de eigenaar-opdracht-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0404
Afnemer_opdr_ref
OAN
10

Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde afnemer-opdracht-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de afnemer-opdracht-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0440
Eigenaar_regel_ref
OAN
10

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde eigenaar-regel-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de eigenaar-regel-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0441
Afnemer_regel_ref
OAN
10

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde afnemer-regel-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de afnemer-regel-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0430
Exemp_aant
VN
6

Aantal exemplaren
0505
Aant_courant
ON
6

Aantal courante exemplaren (getal is positief) van retour ontvangen exemplaren, 

Ingeval van manco en administratieve retouren zal dit veld altijd de waarde 0 (nul) bevatten.

Wordt opgenomen per  

0506
Aant_incourant
ON
6

Aantal incourante exemplaren (getal is positief) van retour ontvangen exemplaren.

Ingeval van manco en administratieve retouren zal dit veld altijd de waarde 0 (nul) bevatten.

Opgenomen m.i.v.    

0431Transactie_vwcOAN4Mogelijke waarde

Transactie voorwaarde categorie
DUD
Opdracht uitvoering onder Depotvoorwaarden, Distributie uit Depot

Hieraan zijn vaste kortingsafspraken verbonden welke gelden voor alle aangesloten boekhandels, waarbij geldt:

 • Enkel  geldig voor A,S en W boeken
 • Depot korting A-boek = 42%
 • Depot korting W-boek = gestaffeld op basis van prijs
 • Korting S-boek wordt bepaald door de uitgever van het S-boek

De uitslag-/distributiekosten betaald door de bij CB aangesloten boekverkoper

DIO
Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht

DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.

 • Boeksoort O wordt altijd/kan alleen maar onder DIO-voorwaarden geleverd worden, hiertoe dient de uitgever een kortingsafspraak op titelniveau vastleggen
 • Boekverkopers kunnen ook onder DIO-voorwaarden indienen, hiervoor dient wel een kortingsafspraak door de uitgever zijn vastgelegd bij CB.

Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend.

AANB
Order uitvoering onder aanbiedingscondities

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort  A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd

Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever.

DIG
Order uitvoering e-books, digitaal
0433

Verkoop_omz_srt

O

AN

4

Mogelijke waarde
Verkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

AANB
Afgeleid van opdrachttype LNORM in aanbiedingsperiode (TVWC AANB)
EBOO
Afgeleid van opdrachttype LEBOEK

ABOO

Afgeleid van opdrachttype LEBOEK

NORM

Afgeleid van opdrachttype LNORM 
PRES

Afgeleid van opdrachttype LPROM

Ook afgeleid van opdrachttype LKBDEP

RAMS
Afgeleid van opdrachttype LRAMSJ
CONF
Bij FCONS ingediend door de boekverkoper handelend namens de eigenaar/uitgever.

Door uitgever in opdracht opgegeven eigen VOS, bijvoorbeeld CLUB, ACTI, RECE, SPEC, VSO, enz.
0401
Opdr_dat
VN
8
yyyymmdd
De ontvangstdatum van de opdracht bij CB
0432
Transactiekorting_pct
ON
5.2

Levering kortingspercentage van de opdracht. Deze wordt uitsluitend opgenomen als CB de facturering van de uitgevoerde opdracht verzorgd. 
0901
Consument_verk_prijs
VN
8.2

Advies verkoopprijs incl. BTW (Vaste Boekprijs)
0907
Prijs_hoog_btw
ON
9.2

BTW bedrag hoog over het Bruto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0911
Btw_bdr
VN
9.2

Netto BTW bedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0902
Retail_prijs
VN
9.2

Netto prijs van één exemplaar inclusief BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0453
Bruto_totaal_prijs
VN
9.2

Bruto totaalbedrag inclusief BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0454
Netto_totaal_prijs
VN
9.2

Netto totaalbedrag inclusief BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0461
Afdracht_bedrag
VN
9.2

Netto totaalbedrag inclusief BTW (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0400
Opdracht_type
VAN
6
Mogelijke waarde Fysieke artikelen
CLADM
Creditering levering administratieve koop

Creditering van restant voorraad Levering ADMinistratieve (LADM) koop na beëindigen van het secundair eigenaar eigenaarschap

FCONS
Facturatie consignatie levering

Facturatie van de verkochte in consignatie (LCONS) verkregen artikelen. Hierbij wordt de consignatievoorraad in het datawarehouse verlaagd.

FCTG
Factoring

Facturatie naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert

FCTGC
Factoring creditering

Crediteringsfacturatie naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert

FKLDEP
Facturatie klanten depot

Facturatie van de verkochte in klantendepot (LKLDEP) verkregen artikelen. Hierbij wordt de klantendepot voorraad in het datawarehouse verlaagd.

FOO
Facturatie onberekend ontvangen.

Indien een klant aangeeft via een retouraanvraag een exemplaar onterecht ontvangen te hebben (het is niet besteld en staat niet op een factuur of pakbon), kan de klant besluiten het exemplaar niet te retourneren maar te houden. In dat geval wordt er automatisch een opdracht van dit opdrachttype aangemaakt

FRL
Facturatie Rechtstreekse Levering

Indien een eigenaar voorraad levert aan een afnemer buiten het CB om, rechtstreeks vanuit een van zijn eigen distributiepunten, kan hij via dit opdrachttype die levering alsnog door CB laten factureren

FRR
Facturering rechtstreekse retour

Indien een afnemer voorraad rechtstreeks aan de eigenaar heeft geretourneerd, kan de eigenaar via dit opdrachttype de retourzending alsnog door CB laten crediteren.

LABOGF
Levering Abonnement geen factoring

Levering naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten zonder factoring, er ontstaat geen vordering

LABOMF
Levering abonnement met factoring

Levering naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert

LADM
Levering administratieve koop.

Bij een administratieve koop vindt de levering enkel administratief plaats; geen enkel exemplaar verlaat zijn positie in de magazijnen. De voorraad wordt administratief overgedragen van de oorspronkelijke eigenaar naar de nieuwe, secundaire eigenaar.De voorraad wordt normaal gefactureerd als ware de voorraad normaal geleverd. 

LKBDEP

Levering Depotcollectie Koninklijke Bibliotheeek

Levering t.b.v. Depot van Nederlandse Publicaties van Koninklijke Bibiliotheek, zie ook https://www.kb.nl/organisatie/voor-uitgevers/de-depotcollectie-informatie-voor-uitgevers 

LCONS
Levering Consignatie 

Om verkopen te stimuleren komt het voor dat eigenaren klanten pas laten betalen nadat de artikelen verkocht zijn; daardoor lopen de klanten geen financieel risico bij het verkrijgen van de artikelen, waarmee eigenaren de kans vergroten dat klanten de artikelen opnemen in hun assortiment. De klant kan de artikelen verwerven via dit opdrachttype. Hierbij wordt de consignatie/klantendepotvoorraad, het aantal exemplaren van een eigenaar-artikel dat een bepaalde afnemer in consignatie/klantendepot heeft, in het data warehouse verhoogd. Er vindt nog geen facturering plaats (zie ook FCONS).

LGEENF
Levering zonder facturering

De eigenaar kan besluiten om een levering via CB uit te laten voeren, maar de financiële afhandeling met de afnemer zelf te regelen.

LKLDEP
Levering Klantendepot

Om verkopen te stimuleren komt het voor dat eigenaren boekhandels pas laten betalen nadat de artikelen verkocht zijn; daardoor lopen de boekhandels geen risico bij de verwerving van de artikelen, waarmee eigenaren de kans vergroten dat boekhandels de artikelen opnemen in hun assortiment. De boekhandel verwerft de artikelen via dit opdrachttype, waarbij de consignatie/klantendepotvoorraad in het datawarehouse wordt verhoogd. Er vindt nog geen facturering plaats (zie ook FKLDEP).

LME
Levering normale koop onder secundair eigenaarschap

Opdrachttype voor levering normale koop door boekverkoper/afnemer waarbij de boekverkoper/afnemer secundair eigenaar is van artikelen. Na ontvangst van de order wordt direct de eigenaar bepaalt en zal de order verder worden afgehandeld als LGEENF met als eigenaar de boekverkoper (boekverkoper is secundair eigenaar van het artikel) of LNORM eigenaar de uitgever/primaire eigenaar (boekverkoper is géén secundair eigenaar). 

LMEONE
Levering e-commerce onder secundair eigenaarschap

Opdrachttype voor E-commerce zendingen aan consumenten namens de boekverkoper/afnemer waarbij de boekverkoper/afnemer secundair eigenaar is van artikelen. Na ontvangst van de order wordt direct de eigenaar bepaalt en zal de order verder worden afgehandeld als LNEIG (boekverkoper is secundair eigenaar van het artikel) of LNAFN (boekverkoper is géén secundair eigenaar). Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van afnemer/boekverkoper.

LNAFN
Levering op naam afnemer

E-commerce zendingen aan consumenten namens de boekverkoper/afnemer. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van afnemer/boekverkoper.

LNEIG
Levering op naam eigenaar

E-commerce zendingen aan consumenten. Door CB vindt geen facturering plaats. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van eigenaar.

LNEIMF
Levering op naam eigenaar met factoring

E-commerce zendingen aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van eigenaar.

LNORM
Leveren normale koop

Meest gebruikte opdrachttype waarbij zowel sprake is van een fysieke levering als van facturering van de geleverde aantallen

LPROM
Levering t.b.v. promotie

Verstrekken van artikel aan afnemers ter promotie waarbij gefactureerd wordt tegen 100% korting. Wordt wel als verkoop geregistreerd maar afnemer hoeft niet te betalen

LRAMSJ
Levering Ramsj

Op het einde van de levenscyclus van een boek, kan de eigenaar besluiten de overgebleven exemplaren te verramsjen. Grote aantallen worden dan tegen gereduceerd tarief (hoge korting of verlaagde prijs) aan opkopers verkocht. 

LTHUIS
Thuisbezorgservice voor de boekverkoper

Levering van een klantbestelling door de consument op het adres van de van de consument

MRLKD
Melding rechtstreekse leveringen klantendepot

Zorgt voor de ophoging van de klantendepot voorraad in het datawarehouse. Om de verkopen in de boekhandel te stimuleren kan een eigenaar de boekhandel pas laten betalen nadat de artikelen verkocht zijn. De exemplaren die de boekhandel in voorraad heeft zonder dat deze gefactureerd zijn vormen het klantendepot

MRRKD
Melding rechtstreekse retour van het klantendepot.

Zorgt voor verlaging van de consignatie/klantendepotvoorraad in het data warehouse (zie MRLKD), met name wanneer de afnemer rechtstreeks aan de uitgever geretourneerd heeft.

RU
Retour uitgever

Retourneren van overtollige voorraad van depot-titels aan uitgever.

VERNIE
Vernietiging van voorraad van een artikel 

Voorraad die niet meer gewenst is, wordt door een vernietigingsbedrijf opgehaald. Het vernietigingsbedrijf geeft daarbij een bewijs van vernietiging. Dit opdrachttype zorgt er voor dat voorraad uit de magazijn gehaald wordt en wordt klaargezet voor het vernietigingsbedrijf.

VV
Voorraadverplaatsing

Verplaatsing van voorraad van een eigenaar (op aangeven van de eigenaar) van het CB naar een distributie/bewerkingspunt van de eigenaar. 


Mogelijke waarde E-books
FRLAE
Facturatie rechtstreekse levering e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

FRLAEC
Facturatie correctie rechtstreekse levering e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

FRLE
Facturatie rechtstreekse levering e-book of audioboek aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. 

FRLEC
Facturatie correctie rechtstreekse levering e-book of audioboek aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. 

HBCON
Huur beschikbaar stellen content e-book - Online lezen via Koninklijke Bibliotheek

Voor dit opdrachttype draagt de uitgever zelf de royalty's af. Vanaf 01-01-2019 betreft dit het UitgeverDeel én het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden tezamen en is de uitgever verantwoordelijk voor het uitkeren van de gelden aan deze betrokkenen/rechthebbenden.

HDRLFA

Huren Digitaal Product Rechtstreekse Levering Facturatie via Koninklijke Bibliotheek

Voor dit opdrachttype verzorgt de Koninklijke Bibliotheek zelf de levering van de digitale content aan haar leden en verzorgt CB de artikelfacturatie van de afspraken tussen KB en uitgever

HDRLGF

Huren Digitaal Product Rechtstreekse Levering Geen Facturatie via Koninklijke Bibliotheek

Voor dit opdrachttype verzorgt de Koninklijke Bibliotheek zelf de levering van de digitale content aan haar leden en verzorgt CB géén artikelfacturatie omdat dat de afspraak is tussen KB en uitgever

HEBKUD

Huur e-book - e-book UitgeverDeel via Koninklijke Bibliotheek

Dit opdrachttype is bedoeld om de uitgever te informeren dat de vergoeding die ontvangen wordt, reeds exclusief het deel voor de rechthebbenden is, deze betreft alleen het UitgeverDeel en eventueel het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden. 

Dit opdrachttype zal vergezeld worden door opdrachttype VRFERD.

In de rijksbegroting voor 2019 is extra geld gereserveerd om e-books beter beschikbaar te maken voor gebruikers van de online bibliotheek. Een gevolg daarvan is dat auteurs, vertalers en beeldmakers, vanaf januari 2019, meer vergoeding krijgen per uitgeleend e-book. Deze specifieke vergoedingen worden niet meer door de uitgever afgedragen worden maar door Stichting Lira en Stichting Pictoright.

HBCNUD
Huur beschikbaarstellen content e-book - e-book UitgeverDeel via Koninklijke Bibliotheek

Dit opdrachttype is bedoeld om de uitgever te informeren dat de vergoeding die ontvangen wordt, reeds exclusief het deel voor de rechthebbenden is, deze betreft alleen het UitgeverDeel en eventueel het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden. 

Dit opdrachttype zal vergezeld worden door opdrachttype VRFERD.

In de rijksbegroting voor 2019 is extra geld gereserveerd om e-books beter beschikbaar te maken voor gebruikers van de online bibliotheek. Een gevolg daarvan is dat auteurs, vertalers en beeldmakers, vanaf januari 2019, meer vergoeding krijgen per uitgeleend e-book. Deze specifieke vergoedingen worden niet meer door de uitgever afgedragen worden maar door Stichting Lira en Stichting Pictoright.

VRFERD

Verslaglegging rechtstreekse facturatie e-books RechthebbendenDeel via Koninklijke Bibliotheek

Dit opdrachttype hoort bij de opdrachttypen HEBKUD en HBCNU en is bedoeld om de uitgever te informeren welke vergoeding er via de Stichting Lira en Stichting Pictoright aan de rechthebbenden wordt overgemaakt. Hiermee kan de uitgever ten alle tijde de auteur nog steeds van complete informatie voorzien.

In de rijksbegroting voor 2019 is extra geld gereserveerd om e-books beter beschikbaar te maken voor gebruikers van de online bibliotheek. Een gevolg daarvan is dat auteurs, vertalers en beeldmakers, vanaf januari 2019, meer vergoeding krijgen per uitgeleend e-book. Deze specifieke vergoedingen worden niet meer door de uitgever afgedragen worden maar door Stichting Lira en Stichting Pictoright.

De verwerking van het rechthebbende deel VRFERD volgt op de verwerking van het uitgeversdeel (HEBKUD). Dit kan als gevolg hebben dat van een verkoop die laat in de avond plaatsvindt het uitgeversdeel wel opgenomen is in de UITOPD van de volgende dag maar het rechthebbende deel pas de daarop volgende dag opgenomen wordt. In veld 0401, ontvangstdatum van de opdracht, wordt de opdrachtdatum opgenomen.

HEBOEK
Huur e-book - Download via Koninklijke Bibliotheek.

Voor dit opdrachttype draagt de uitgever zelf de royalty's af.  Vanaf 01-01-2019 betreft dit het UitgeverDeel én het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden tezamen en is de uitgever verantwoordelijk voor het uitkeren van de gelden aan deze betrokkenen/rechthebbenden.

Met artikelfacturatie

LEBOEK
Levering digitale producten
LEPROM
Levering e-book t.b.v. promotie
VRFAE
Verslaglegging rechtstreekse facturatie e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

VRFAEC
Verslaglegging correctie van rechtstreekse facturatie e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

VRFE

Verslaglegging rechtstreekse facturatie e-book of audioboek verkoop aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. 

VRFEC
Verslaglegging correctie van rechtstreekse facturatie e-book of audioboek verkoop aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. 

0455
Opdracht_type_nm
VAN
40

Beknopte omschrijving van het opdracht type
0456
Levereenheid_kd
ON
10

Nummer van de levereenheid (pakbon)


In het uitgevoerde opdrachten bericht (.uit) wordt terugkoppeling gedaan op orderniveau en niet op levereenheid. Hierdoor kan het voorkomen dat een levereenheid in meer dan één uitgevoerde opdrachten bericht van een dag voorkomt. Reden hiervan is dat in een levereenheid gefactureerde en niet gefactureerde artikelen kunnen zitten. Niet gefactureerde artikelen zijn meteen klaar. Gefactureerde artikelen moeten nog door het facturatieproces waardoor ze in een later uitgevoerd opdrachten bericht terecht kunnen komen. 

0127
Land_kd
VAN
2

ISO Landcode
0913
BTW_Afdracht_bedrag
VN
9.2

Netto BTW bedrag (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0477


Retourtype_kd


O


AN


3


Mogelijke waarde
BES
Retour i.v.m. beschadigd
FVR
Retour i.v.m. vertrouwensretour
MAN
Reclamatie i.v.m. manco melding
MIS
Retour i.v.m. misdruk
NBE
Retour i.v.m. niet bestelde of verkeerd bestelde artikelen
ONB
Retour i.v.m. onberekend ontvangen
OUD
Retour i.v.m. melding oude druk
RAS
Retour Administratief Secundair Eigenaar
ROU
Retour opdracht uitgever
RVR
Retour i.v.m. recht van retour
SEW
Retour op S&W boek regeling
VRR
Retour i.v.m. vrij recht van retour
0478

Bestemming_ind

O

AN
1

Mogelijke waarde
Wordt uitsluitend meegegeven indien de uitgevoerde opdracht een retour/reclamatie betreft. Deze wordt voorzien van indicatie van de reden welke bestemming de retour in de voorraadadministratie krijgt (courante voorraad, incourante voorraad)
C
Toevoegen aan Courante voorraad
I
Toevoegen aan Incourante voorraad
0479

Correctie_ind

O

AN

1

Mogelijke waarde
J
De uitgevoerde opdracht betreft een correctie op een eerder uitgevoerde opdracht
LEEG
De uitgevoerde opdracht heeft géén betrekking op een eerder uitgevoerde opdracht
0914
BTW_Factor_hoog
VN
8.6

Het deel van het BTW bedrag (#0913) dat BTW hoog betreft
0917
Indiener_relatie_id
VN
7

Het relatie id van de indiener van de opdracht zoals dat bij CB is vastgelegd
0928
BTW_bruto_bedrag_laag
VN
9.2

BTW bedrag laag over het Bruto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0929
BTW_bruto_bedrag_hoog
VN
9.2

BTW bedrag hoog over het Bruto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0920
BTW_netto_bedrag_laag
VN
9.2

BTW bedrag laag over het Netto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0921
BTW_netto_bedrag_hoog
VN
9.2

BTW bedrag hoog over het Netto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0918
BTW_afdr_bedrag_laag
VN
9.2

BTW bedrag laag over het Netto regelbedrag (selfbillingfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0919
BTW_afdr_bedrag_hoog
VN
9.2

BTW bedrag hoog over het Netto regelbedrag (selfbillingfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0922
Bruto_totaal_prijs_laag
VN
9.2

Bruto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met laag BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0923
Bruto_totaal_prijs_hoog
VN
9.2

Bruto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met hoog BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0924
Netto_totaal_prijs_laag
VN
9.2

Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met laag BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0925
Netto_totaal_prijs_hoog
VN
9.2

Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met hoog BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0926
Afdracht_bedrag_laag
VN
9.2

Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met laag BTW (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0927
Afdracht_bedrag_hoog
VN
9.2

Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met hoog BTW (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0462
Track_en_trace_info
OAN
50

Track en trace informatie waarbij de zending van de betreffende pakketvervoerder gevolgd kan worden.


0463
Uitvoer_dat
VN
8
yyyymmdd
Datum waarop de opdracht is geproduceerd en status uitgevoerd heeft gekregen
0422
CB_factuurregelreferentie
ON
10

Wordt gevuld indien CB ook de facturering van de uitgevoerde opdracht verzorgd. Voor de Niet-factureringsopdrachten zal deze niet aanwezig zijn. Dient om de match te maken met de factuurregel in de UBL-factuur te maken.
0931
Bruto_prijs_ex_btw
VN
9.2

Bruto prijs exclusief BTW
0932
Netto_prijs_ex_btw
VN
9.2

Netto prijs exclusief BTW
0933
Bruto_totaal_bedrag_ex_btw
VN
9.2

Bruto totaal bedrag exclusief BTW (Aantal * Bruto prijs exclusief BTW)
0934
Netto_totaal_bedrag_ex_btw
VN
9.2

Netto totaal bedrag exclusief BTW (Aantal * Netto prijs exclusief BTW)
0444
Leveringskanaal_kd
OAN
4
CBW
CB Webwinkels

Factoringregels

Deze regel zal enkel opgenomen worden ingeval van Factoring opdrachten (opdrachttype LABOMF en LNEIMF)

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
ON
1
5
Recordtype
0403
Eigenaar_opdr_ref
OAN
10

Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar
0404
Afnemer_opdr_ref
OAN
10

Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer
0401
Opdr_dat
VN
8
yyyymmdd
De ontvangstdatum van de opdracht bij CB
0400
Opdracht_type
VAN
6
Mogelijke waarde
LABOMF
Levering abonnement met factoring

Levering naar aanleiding van een abonnementenuitzet aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert

LNEIMF
Levering op naam eigenaar met factoring

E-commerce zendingen aan consumenten waarbij CB de factoring en het debiteurenbeheer voor de eigenaar uitvoert. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van eigenaar.

0455
Opdracht_type_nm
VAN
40

Beknopte omschrijving van het opdracht type
0456
Levereenheid_kd
ON
10

Nummer van de levereenheid (pakbon)


In het uitgevoerde opdrachten bericht (.uit) wordt terugkoppeling gedaan op orderniveau en niet op levereenheid. Hierdoor kan het voorkomen dat een levereenheid in meer dan één uitgevoerde opdrachten bericht van een dag voorkomt. Reden hiervan is dat in een levereenheid gefactureerde en niet gefactureerde artikelen kunnen zitten. Niet gefactureerde artikelen zijn meteen klaar. Gefactureerde artikelen moeten nog door het facturatieproces waardoor ze in een later uitgevoerd opdrachten bericht terecht kunnen komen. 

0917
Indiener_relatie_id
VN
7

Het relatie id van de indiener van de opdracht zoals dat bij CB is vastgelegd
0463
Uitvoer_dat
VN
8
yyyymmdd
Datum waarop de opdracht is geproduceerd en status uitgevoerd heeft gekregen
0418
Porto_kosten
ON
6.2

De porto kosten inclusief BTW die in rekening zijn gebracht.
0424
Grondslag_BTW_portokosten
ON
6.2

Portokosten exclusief BTW
0428
BTW_bedrag_portokosten
ON
6.2

Het BTW bedrag van de portokosten
0601
Administratiekosten
ON
6.2

De administratiekosten inclusief BTW die in rekening zijn gebracht
0602
Grondslag_BTW_administratiekosten
ON
6.2

Administratie kosten exclusief BTW
0604
BTW_bedrag_administratiekosten
ON
6.2

Het BTW bedrag van de administratie kosten
0461
Afdracht_bedrag
VN
9.2

Het afdrachtbedrag inclusief BTW van de niet artikel gerelateerde uitgevoerde opdrachten (velden/attributen 0418 + 0601)
0913
BTW_Afdracht_bedrag
VN
9.2

Het BTW bedrag van de afdracht van de niet artikel gerelateerde uitgevoerde opdrachten (velden/attributen 0418 + 0601)
Footerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
9
Recordtype
0015
Aant_detail_2
VN
6

Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016
Aant_detail_3
VN
6

Totaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017
Aant_detail_4
VN
6

Totaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0018
Aant_detail_5
ON
6

Totaal aantal regels van recordtype 5 in dit bericht
0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.

Toelichting match oorspronkelijk ingediende opdrachten met UITOPD

De match van de oorspronkelijk ingediende opdrachten met regels in het UITOPD bericht kan wordt gemaakt via de via de referentie velden/attributen in het bericht: 

 • 0403 – eigenaar_opdr_ref
 • 0404 – afnemer_opdr_ref
 • 0440 – eigenaar_regel_ref
 • 0441 – afnemer_regel_ref

Voor een match van UITOPD met facturering (selfbilling factuur) kan veld/attribuut 0422 - CB_factuurregelreferentie gebruikt worden, deze wordt uitsluitend gevuld als CB ook de facturering heeft uitgevoerd.

Afrondingsverschillen

De hieronder genoemde velden zijn in de UITOPD opgenomen op verzoek van een aantal aangesloten klanten ten behoeve van de compatibiliteit van hun interne systemen. In de toelichting van deze velden staat dat er afrondingsverschillen ten opzichte van de selfbilling factuur mogelijk zijn. Wij raden u af deze velden (indien dat niet noodzakelijk is) te verwerken.

CB-idAttribuut naamToelichting
0902
Retail_prijs
Netto prijs van één exemplaar inclusief BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0907
Prijs_hoog_btw
BTW bedrag hoog over het Bruto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0911
Btw_bdr
Netto BTW bedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0453
Bruto_totaal_prijs
Bruto totaalbedrag inclusief BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0454
Netto_totaal_prijs
Netto totaalbedrag inclusief BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0461
Afdracht_bedrag
Netto totaalbedrag inclusief BTW (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0913
BTW_Afdracht_bedrag
Netto BTW bedrag (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0914
BTW_Factor_hoog
Het deel van het BTW bedrag (#0913) dat BTW hoog betreft
0928
BTW_bruto_bedrag_laag
BTW bedrag laag over het Bruto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0929
BTW_bruto_bedrag_hoog
BTW bedrag hoog over het Bruto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0920
BTW_netto_bedrag_laag
BTW bedrag laag over het Netto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0921
BTW_netto_bedrag_hoog
BTW bedrag hoog over het Netto regelbedrag (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0918
BTW_afdr_bedrag_laag
BTW bedrag laag over het Netto regelbedrag (selfbillingfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0919
BTW_afdr_bedrag_hoog
Bruto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met laag BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0922
Bruto_totaal_prijs_laag
Bruto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met laag BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0923
Bruto_totaal_prijs_hoog
Bruto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met hoog BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0924
Netto_totaal_prijs_laag
Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met laag BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0925
Netto_totaal_prijs_hoog
Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met hoog BTW (verkoopfactuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0926
Afdracht_bedrag_laag
Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met laag BTW (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

0927
Afdracht_bedrag_hoog
Netto regelbedrag inclusief BTW van het deel wat belast is met hoog BTW (selfbilling factuur)

*afrondingsverschil mogelijk

Correcties in UITOPD

 • Correcties op uitgevoerde opdrachten worden verwerkt als tegenboeking op de oorspronkelijke uitgevoerde opdracht (als negatief aantal geboekt) en nieuwe opboeking (tegen de gecorrigeerde condities, etc.) 
 • De opdrachttypen die voor correcties gebruikt worden zijn die van de oorspronkelijke opdracht (tegenboeking) en de gewenste (nieuwe opboeking).
 • Correcties worden voorzien van een indicatie dat betreffende boekingsregels tot stand gekomen zijn naar aanleiding van een correctieopdracht.

Uitgevoerde opdracht versus voorraadstand/goederenbeweging

In het UITOPD bericht m.b.t. de geleverde artikelexemplaren zijn een aantal datum elementen opgenomen, namelijk:

 • 0451 - Uitlever_dat   De dag waarop de aflevering bij de klant gepland is.
 • 0463 - Uitvoer_dat    De productiedag waarop de opdracht (die bericht wordt via UITOPD) is uitgevoerd.
 • 0450 - Faktuur_dat   Factuurdatum van de verkoopfactuur aan de afnemer waarop deze opdracht is gefactureerd.

Een mismatch is mogelijk voor de uitgevoerde opdrachten die op de huidige dag ontstaan tussen ± 00:00 en 02:00 uur (deze zitten morgen om 08.00 uur in de UITOPD berichtgeving). Immers, deze uitgevoerde opdrachten worden op de huidige dag verantwoord (qua uitvoerdatum), maar zullen in de goederenbewegingen zitten van de volgende periode en dus niet in de goederenbeweging die morgen om 06:30 uur bericht worden. Daarnaast kan er omtrent het weekend een mismatch ontstaan. Als er op zondag gewerkt wordt kunnen er uitgevoerde opdrachten ontstaan met zondag als uitvoerdatum, terwijl het peilmoment van de voorraadstand om 14:00 uur is.

Het aan de eigenaar/uitgever verantwoorden van de voorraadstand van een artikel op een bepaald moment en de mutaties (goederenbewegingen) die hierin de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, is een op zich staande activiteit. Het is nooit de bedoeling geweest dat de uitgevoerde opdrachten (geleverde exemplaren) direct te relateren zijn aan de over een bepaalde periode gemaakte goederenbewegingen. Natuurlijk is het wel zo dat over een langere periode bekeken het saldo van de geleverde exemplaren volgens de UITOPD overeen moet komen met het saldo van de goederenbewegingen die betrekking hebben op geleverde exemplaren.

Voorbeeld van een UITOPD bericht

Voorbeeld van een UITOPD bericht
#00010#0002UITOPD#00030809A#000420161117#00050715#000623698326#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107802947#0011CB
#00012#0903EUR#045020161116#045120161117#045212390470
#00013#0009AFN#00107423015#0011CB#001201
#00014#02009789992380399#02607500947#0441By#04301#0431AANB#0433AANB#040120161002#043240.00#090115.99#09070.00#09110.54#09029.59#045315.98#04549.59#04619.59#0400LNORM#0455Leveren normale koop#04566489600103#09130.54#09140.000000#09177423015#09280.90#09290.00#09200.54#09210.00#09180.54#09190.00#092215.98#09230.00#09249.59#09250.00#09269.59#09270.00#046320161116#042291056105#093115.08#09329.05#093315.08#09349.05
#00012#0903EUR#045020161116#045120161117#045212390618
#00013#0009AFN#00107411050#0011CB#001200
#00014#02009789862389999#02607500947#0403O00040501#0440R00334689#0441aanb#04301#0431AANB#0433AANB#040120160523#043249.00#090116.99#09070.00#09110.49#09028.66#045316.99#04548.66#04618.66#0400LNORM#0455Leveren normale koop#04566489517432#09130.49#09140.000000#09177500947#09280.96#09290.00#09200.49#09210.00#09180.49#09190.00#092216.99#09230.00#09248.66#09250.00#09268.66#09270.00#046320161116#042291037458#093116.03#09328.17#093316.03#09348.17
#00014#02009789762389999#02607500947#0403O00040501#0440R00334690#0441aanb#04301#0431AANB#0433AANB#040120160523#043249.00#090115.99#09070.00#09110.46#09028.15#045315.98#04548.15#04618.15#0400LNORM#0455Leveren normale koop#04566489519009#09130.46#09140.000000#09177500947#09280.90#09290.00#09200.46#09210.00#09180.46#09190.00#092215.98#09230.00#09248.15#09250.00#09268.15#09270.00#046320161116#042291038651#093115.08#09327.69#093315.08#09347.69
#00012#0903EUR#045020161116#045120161117#045212391645
#00013#0009AFN#00106963369#0011CB#001203
#00014#02009789455389999#02607500947#0403WEBSHOP#04040124537248#04401#04410124537248#04301#0431DIO#0433NORM#040120161116#043238.00#090116.99#09070.00#09110.60#090210.54#045316.99#045410.54#046110.54#0400LNAFN#0455Levering op naam afnemer#04566489566812#09130.60#09140.000000#09176249667#09280.96#09290.00#09200.60#09210.00#09180.60#09190.00#092216.99#09230.00#092410.54#09250.00#092610.54#09270.00#046320161116#042291078945#093116.03#09329.94#093316.03#09349.94
#00012#0903EUR#045020161116#045120161117#045212391709
#00013#0009AFN#00107029011#0011CB#001200
#00014#02009789488389999#02607500947#04411504742#04301#0431AANB#0433AANB#040120160927#043240.00#090116.99#09070.00#09110.58#090210.20#045316.99#045410.20#046110.20#0400LNORM#0455Leveren normale koop#04566489477071#09130.58#09140.000000#09177029011#09280.96#09290.00#09200.58#09210.00#09180.58#09190.00#092216.99#09230.00#092410.20#09250.00#092610.20#09270.00#046320161116#042291026142#093116.03#09329.62#093316.03#09349.62
#00012#0903EUR#045020161116#045120161117#045212392140
#00013#0009AFN#00107221297#0011CB#001200
#00014#02009789666809999#02607500947#0403O00040529#0404Ivan#0440R00336766#0441Ivan#04301#0431AANB#0433AANB#040120160527#043240.00#090116.99#09070.00#09110.58#090210.20#045316.99#045410.20#046110.20#0400LNORM#0455Leveren normale koop#04566489475602#09130.58#09140.000000#09177500947#09280.96#09290.00#09200.58#09210.00#09180.58#09190.00#092216.99#09230.00#092410.20#09250.00#092610.20#09270.00#046320161116#042291025583#093116.03#09329.62#093316.03#09349.62
#00012#0903EUR#045020161116#045120161117#045212392302
#00013#0009AFN#00108792581#0011CB#001200
#00014#02009789664808999#02607500947#04301#0431AANB#0433AANB#040120161010#043242.00#090116.99#09070.00#09110.00#09029.30#045316.03#04549.30#04619.86#0400LNORM#0455Leveren normale koop#04566489471956#09130.56#09140.000000#09178792581#09280.00#09290.00#09200.00#09210.00#09180.56#09190.00#092216.03#09230.00#09249.30#09250.00#09269.86#09270.00#046320161116#042291020940#093116.03#09329.30#093316.03#09349.30
#00012#0903EUR#045120161117
#00013#0009AFN#00107500947#0011CB#001200
#00014#02009789665808799#02607500947#0403O00040644#0440R00343472#043030#0431DIO#040120161114#090116.99#09070.00#09110.00#09020.00#0453509.70#04540.00#04610.00#0400VV#0455Voorraadverplaatsing#04566489423863#09130.00#09140.000000#09177500947#09280.00#09290.00#09200.00#09210.00#09180.00#09190.00#09220.00#09230.00#09240.00#09250.00#09260.00#09270.00#046200387137916489423863#046320161116#09310.00#09320.00#09330.00#09340.00
#00012#0903EUR#045020161206#045120161206#045250074725
#00013#0009AFN#00107996144#0011CB#001200
#00014#02009789664554999#02607200469#04301#0431DIG#0433EBOO#040120161206#043230.00#090111.99#09072.08#09111.46#09028.40#045311.99#04548.40#04618.40#0400FRLE#0455Facturering rechtstr levering elektr#09131.46#09141.000000#09177996144#09280.00#09292.08#09200.00#09211.46#09180.00#09191.46#09220.00#092311.99#09240.00#09258.40#09260.00#09278.40#046320161207#042292764521#09319.91#09326.94#09339.91#09346.94
#00019#00158#00168#00179#000623698326
 • No labels