Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit document wordt de berichtdefinitie van het RRAU bericht beschreven voor de secundaire eigenaar die optreedt als hoofd van een samenwerkingsverband waarin zich meerdere filialen bevinden.

Per 09-05-2017 is het mogelijk om dit bericht in te dienen.

 

Inhoudsopgave

Retouren bericht – RRAU bericht

Met het bericht RRAU kunnen retour opdrachten digitaal worden ingediend. Dit betreft retour opdrachten van filialen welke vallen onder het samenwerkingsverband waarvan de de secundaire eigenaar als hoofd is geregisteerd. De geretourneerde exemplaren worden opgenomen in de voorraad van de secundaire eigenaar

Indienen van een RRAU bericht is mogelijk nadat hiervoor de benodigde afspraken in de CB systemen zijn vastgelegd.

Algemene informatie FTP account

 Klik hier om de algemene informatie rondom het ftp account te openen

 

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. CB ondersteunt op dit moment enkel TLSv1, data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Englisch version -  Data exchange via FTP

 Click here for the English version - Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. At this moment CB only supports TLSv1, data channels are limited to a port range 41000:42000. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Wie mag welke attributen/velden indienen?

De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:

WIEToelichting doelgroep
BBoekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper
EPrimaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar
SSecundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden
AAlle hierboven genoemde doelgroepen

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeRRAU
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.rau (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het OPDNAW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Bij transactie betrokken partijen afnemer
    	 Transactieregels		
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_type

V

N10SRecordtype
0002Bericht_typeVAN6RRAUSBerichttype
0003Versie_nrVAN51106SVersie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddSDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mmS

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVAN14 S
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.
0007Acknowledgement_indVN11SGeeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging.
0008Test_indVN10SGeeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
0026Afwijs_kdVN1 SGeeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat:

• Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4.
bij de waarde 0 geldt wel dat, als het aantal foute regels een percentage overschrijdt, de hele opdracht wordt afgekeurd. Het percentage is 1%.
én
bij de waarde 0 geldt ook dat, als het aantal foute opdrachten (record type 2) in een bericht een percentage overschrijdt, het hele bericht wordt afgekeurd. Het percentage is ook 1%.
• Heeft de afwijscode de waarde 1, dan moet als zich minimaal 1 fout voordoet, het gehele bericht afgewezen worden.

Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11SRecordtype
0009Partij_typeVAN4AFZSDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN13 SHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBSHet type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11SRecordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVSDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN138894126SHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBSHet type van de betrokken partij

Retouraanvraag informatie

Bij iedere opdracht is een partijspecificatie regel voor de AFNemer (boekverkoper) verplicht.

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN12SRecordtype
0009Partij_typeVAN4AFNSDe afnemer van de opdracht
0010Partij_idVN13 SHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBSHet type van de betrokken partij
0012Stroom_nrON2 SAansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
0403Eigenaar_opdr_refOAN10 S

Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar

De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. 

0404Afnemer_opdr_refOAN10 S

Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer

De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.

0514Toelichting_retourOAN200 SToelichting van de indiener op de retouropdracht.
Retourregel informatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN14SRecordtype
0200EAN_artikel_kdVN13 SHet EAN of ISBN van het artikel.
0430Exemp_aantVN6 SAantal exemplaren
0432Transactiekorting_pctVN5.2 SLevering kortingspercentage van de opdracht. Deze wordt uitsluitend opgenomen als CB de facturering van de uitgevoerde opdracht verzorgd. 
0433

Verkoop_omz_srt

O

AN

4

Mogelijke waardeS

Verkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

AANBAfgeleid van opdrachttype LNORM in aanbiedingsperiode (TVWC AANB)
NORMAfgeleid van opdrachttype LNORM 
0530Boekingstype_kdVAN6GEENFS

Boekingstype, het opgegeven boekingstype prevaleert.

Geen factuur

0531Retour_verwerkingswijzeOAN1OS

Wijze waarop de retouren verwerkt worden.

Ongesorteerd

Exemplaren altijd toewijzen aan het retour vak wat voor de uitgever bij CB is ingericht.

0440Eigenaar_regel_refOAN10 SReferentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar
0441Afnemer_regel_refOAN10 SReferentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer
0456Levereenheid_kdO/VN10 S

Nummer van de levereenheid (pakbon)


In het uitgevoerde opdrachten bericht (.uit) wordt terugkoppeling gedaan op orderniveau en niet op levereenheid. Hierdoor kan het voorkomen dat een levereenheid in meer dan één uitgevoerde opdrachten bericht van een dag voorkomt. Reden hiervan is dat in een levereenheid gefactureerde en niet gefactureerde artikelen kunnen zitten. Niet gefactureerde artikelen zijn meteen klaar. Gefactureerde artikelen moeten nog door het facturatieproces waardoor ze in een later uitgevoerd opdrachten bericht terecht kunnen komen. 

0515Retour_type_kdVAN3RSFSRetour van filialen waarbij het hoofdkantoor waaronder deze filialen vallen secundair eigenaar is.
0533Overrule_ctrl_stad_dv_indOAN1Mogelijke waardeSIndicator waarmee wordt aangegeven dat de controle van het stadium dienstverlening overruled moet worden.
JBij stadium dienstverlening 'gestopt' en 'in afbouw zonder retouren' worden er geen retour aanvragen meer geaccepteerd.
NDe controle op het stadium dienstverlening wordt overruled en de retour aanvraag wordt dan wel geaccepteerd.
0520Toelichting_retourregelOAN200 SToelichting op de retour aanvraag regel
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN19SRecordtype
0015Aant_detail_2VN6 STotaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016Aant_detail_3VN6 STotaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017Aant_detail_4VN6 STotaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 S
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.

Voorbeeld van een RRAU bericht voor secundair eigenaar t.b.v. retouren van haar filialen

Voorbeeld van een RRAU bericht
#00010#0002RRAU#00031106#000420170106#00051448#000620170106144810#00071#00080#00261
#00011#0009AFZ#00109297979#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0009AFN#00109777775#001202#0011CB#0403pd#0404373
#00014#02009789999999999#04302#043247.5#0531O#0441373#0515RSF#0533J
#00014#02009789999999997#04301#043247.5#0531O#0441373#0515RSF#0533J
#00014#02009789999999996#04302#043247.5#0531O#0441373#0515RSF#0533J
#00014#02009789999999197#04303#043247.5#0531O#0441373#0515RSF#0533J
#00019#00151#00160#00175#000620170106144810
 • No labels