In dit document wordt het proces van verwerking retour opdrachten en reclamaties bij CB en de berichtdefinitie van het RRAU bericht voor eigenaren beschreven. 

Inhoudsopgave

Retouren bericht – RRAU bericht

Het bericht RRAU is bedoeld om retouropdrachten en reclamaties digitaal in de dienen bij CB. Indienen van een RRAU bericht is mogelijk nadat hiervoor de benodigde afspraken in de CB systemen zijn vastgelegd.

CB onderscheidt de volgende retourtypen 
BESBeschadigd ontvangen door de ontvanger, melden binnen 48 uur na factuurdatum.
MIS

Misdrukken en productiefouten (bindfouten). CB accepteert deze aanvragen altijd, ook als de boeken niet door CB geleverd zijn. De enige voorwaarde is dat de titel nog leverbaar moet zijn of het stadium ‘in afbouw’ heeft.

OUD

Oude druk, is alleen bedoeld voor school- en wetenschappelijke boeken. Aanvragen hiervoor kunnen uitsluitend via CB Online of een digitaal RRA bericht worden ingediend en worden altijd ter fiattering doorgestuurd aan de betreffende uitgever. Indien de uitgever dit retour type met RRAU bericht instuurt vervalt het principe van fiattering, deze regels worden dan behandeld als zijnde akkoord.

NBE

Niet of verkeerd door de boekhandel besteld bij CB (DUD = levering uit Centraal Depot). In geval van een DIO- of AANB levering wordt een aanvraag van dit retour type ter fiattering voorgelegd aan de uitgever. Dit retour type dient de boekhandel in te dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum.

ONB

Onberekend ontvangen en geen nabelasting gewenst. Doorgaans betreft het hier een verwisseling met een gefactureerd boek, dit laatste is dan manco en wordt na ontvangst van de manco melding aan de boekverkoper gecrediteerd. De ONB retour wordt uiteraard niet gecrediteerd maar teruggelegd in de CB voorraad. Wanneer de boekverkoper het boek wil behouden, volgt alsnog een factuur.

RVR

Commercieel recht van retour wordt verleend door de uitgever na een retour aanvraag van de boekhandel via CB Online of via het retour bericht voor afnemers. Omdat het Centraal Depot geen retour mogelijkheden biedt voor algemene boeken (uitgezonderd in geval van leveringsfouten), zal de boekhandel ook voor die leveringen een retour verzoek onder dit retour type indienen bij de uitgever.
Voor de boekhandel is een levering tegen de condities van het Centraal Depot op de factuur herkenbaar aan voorwaarde DUD.

SEW

Retour regeling voor aangesloten boekhandels voor school- en wetenschappelijke boeken, geleverd tegen de voorwaarden van het Centraal Depot. (DUD) De retour termijn is 14 dagen na factuurdatum (10 werkdagen) buiten het schoolboekenseizoen. De boeken die in het schoolboekenseizoen, dat loopt van 15 juni tot 15 oktober, geleverd zijn, mogen retour aangevraagd worden tot 14 dagen na afloop van dat seizoen. De creditering vindt plaats met de korting, waarmee ook geleverd is. De retour behandelingskosten worden volgens het geldende tarief maandelijks aan de boekhandel in rekening gebracht.

FVR

Voor Facturatie Vertrouwensretour (FVR) dienen uitgever en boekhandel (eenmalig) naar CB een addendum in te sturen. Bij FVR vraagt de boekhandel om commerciële redenen retouren aan in CB Online ter beoordeling door de uitgever. Uitgever moet binnen 10 dagen reageren op FVR aanvragen, anders volgt automatische goedkeuring. Als de uitgever goedkeurt, dan vernietigt de boekhandel (na bevestiging te zien in CB Online) de boeken zelf. CB verzorgt de creditering.

VRR

Bij Vrij Recht van Retour mag de boekverkoper om commerciële redenen titels van een uitgeverij retour sturen tot een vastgesteld limiet per kalenderjaar. Uitgever en boekverkoper dienen hiervoor een afspraak met elkaar te maken en (eenmalig) naar CB een addendum in te sturen. Bij VRR hoeft de boekverkoper zijn retouren niet eerst aan te vragen in CB Online ter accordering van de uitgeverij.De boekhandel kan zelf zijn openstaande retoursaldo controleren in CB Online en zelf een retoursticker printen uit CB Vervoer. Op de retoursticker staat een ‘V’ die verwijst naar deze retourstroom. VRR-retouren moet in een aparte doos verpakt worden met deze sticker erop. Klant wordt belast voor het vervoer (zie vervoerskosten).
Beoordeling en op basis daarvan creditering (mits aan voorwaarden wordt voldaan) vindt plaats na verwerking bij CB.

Accorderen van retouraanvragen

Retour aanvragen ingediend door de boekhandel van type RVR, FVR en OUD worden ter fiattering aan de uitgever aangeboden in CB Online tabblad Retouren. Als dit niet binnen 10 werkdagen geschiedt wordt de aanvraag automatisch goedgekeurd, behalve als er geen leveringskorting gevonden kan worden. Indien de uitgever deze retour aanvragen digitaal via een RRAU bericht heeft ingediend vindt deze accordeerslag niet plaats, CB gaat er van uit dat de uitgever geen retour aanvragen indient welke niet akkoord zouden zijn.

Opties voor de verwerkingswijze

Voor de verwerking van RVR retouren zijn er 2 keuze mogelijkheden voor de uitgever:

Splitsen

Bij keuze splitsen beoordeelt CB alle retouren op winkelfrisheid.
Gave exemplaren worden opnieuw in de voorraad opgenomen, incourante exemplaren worden toegevoegd aan incourante voorraad.
De beoordeling op winkelfrisheid blijft arbitrair. CB biedt geen mogelijkheid retouren die niet winkelfris zijn te weigeren en terug te sturen aan de afnemer. Wel is het mogelijk om RVR retouren die niet winkelfris zijn te crediteren met een “strafkorting”. De uitgever kan zelf deze “strafkorting” bepalen en laten vastleggen bij CB. Deze korting geldt dan als opslagkorting boven op de korting die de uitgever in de aanvraag heeft aangegeven.

OngesorteerdBij keuze ongesorteerd worden de retouren niet op winkelfrisheid beoordeeld en altijd toegevoegd aan de incourante voorraad.

De uitgever kan zijn voorkeur als standaard verwerkingswijze vooraf aan CB , hier kan overigens per aanvraag van worden afgeweken.

Afwijken van de standaard verwerkingswijze

Per aanvraag kan de uitgever afwijken van zijn standaard verwerkingsafspraak. Bij de beoordeling van de retouraanvraag kan per regel de gewenste verwerkingswijze worden opgegeven. De uitgever kan er ook voor kiezen om de boeken te laten vernietigen in plaats van toe te voegen aan de incourante voorraad.

Incourante voorraden

De incourante voorraad blijft slechts tijdelijk in het beheer van CB en wordt periodiek retour gezonden aan de uitgever. De uitgever geeft zelf aan wat zijn retouradres voor deze stroom is.
Incourante boeken kunnen voorkomen bij alle retour typen en kunnen in plaats van verzending ook vernietigd worden. Hiervoor wordt echter geen vernietigingsbewijs verstrekt. In de verslaglegging is te herleiden om welke boeken dat gaat.
De retour gezonden boeken van de retourtypen BES, MIS en OUD worden altijd bij de incourante voorraad gevoegd. Bij de retourtypen NBE, ONB, en SEW wordt een kwaliteitsbeoordeling gedaan en alleen niet winkelfrisse exemplaren gaan naar de incourante voorraad.
De verzending incourante voorraad wordt voorzien van een pakbon (“Verzendlijst terugzendopdrachten”). In geval van verzending naar een ander adres dan de uitgever, kan de uitgever desgewenst een kopie ontvangen.

Creditering van de retouren

Retouren voortkomend uit de retourtypen BES, NBE en SEW worden altijd gecrediteerd tegen de condities (bruto prijs en korting) van de leveringsfactuur. Retour type MIS (misdrukken/bindfouten) worden gecrediteerd met de standaard uitgeverskorting (DIO) voor de betreffende klant. Met een minimum van 40% als het A-boeken betreft, of de minimale DIO korting voor boeksoort S (schoolboek) of boeksoort W (wetenschappelijk boek).
Retour type RVR en OUD worden gecrediteerd met een korting die door de uitgever wordt opgegeven bij de fiattering (behoudens eventuele strafkorting). Als de uitgever geen creditering korting opgeeft, wordt er gecrediteerd met de door CB gekoppelde leveringskorting. Als deze niet gekoppeld kan worden, wordt de aanvraag afgewezen met als reden “uitgever gaat niet akkoord met deze aanvraag”.

Verslaglegging retouren

Uitgevers die een abonnement hebben op CB Online managementinformatie kunnen de status van de retouren per aanvraagregel in CB Online volgen.

Binnen Verslaglegging uitgever kunnen alle aangesloten uitgevers in het tabblad verkoop, sub tabblad retour, zien wat er gecrediteerd is op basis van een retour verwerking.

Voorbeeld terugkoppeling afgewezen regels

Maatwerk dienstverlening Afhalen van retourzendingen bij niet aangesloten klanten

CB biedt de uitgever de mogelijkheid om retour zendingen te laten afhalen bij klanten welke geen vaste aansluiting hebben bij de vervoerscentrale van CB, de zogenaamde niet aangesloten klanten.
Dit is geen standaard dienstverlening en wordt uitsluitend aangeboden in overleg met CB. Bij binnenkomst van het RRAU bericht wordt gecontroleerd of bij de indiener van het bericht de afspraak voor deze maatwerk dienst is vastgelegd. Als deze afspraak niet is vastgelegd of nog niet geldig is en de afhaal indicatie wordt op ‘ja’ gezet zal deze regel(s) worden afgewezen.
Het afhalen van de retouren vindt altijd plaats op dinsdag. Afhaal opdrachten ingediend tot en met woensdag worden op de eerstvolgende dinsdag bij de klant afgehaald. De uitgever dient zelf hierover een afspraak met de klant te maken. Het afhalen van deze retouren wordt uitgevoerd door de vervoerscentrale van CB. Facturatie van deze dienst vindt eens per maand plaats op de kostennota van de uitgever.

Algemene informatie FTP account

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Wie mag welke attributen/velden indienen?

De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:

WIEToelichting doelgroep
BBoekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper
EPrimaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar
SSecundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden
AAlle hierboven genoemde doelgroepen

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeRRAU
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.rau (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het OPDNAW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Bij transactie betrokken partijen afnemer
    	 Transactieregels		
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_type

V

N10ERecordtype
0002Bericht_typeVAN6RRAUEBerichttype
0003Versie_nrVAN51106EVersie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddEDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mmE

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVAN14 E
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.
0007Acknowledgement_indVN11EGeeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging.
0008Test_indVN10EGeeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
0026Afwijs_kdVN1 EGeeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat:

• Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4.
bij de waarde 0 geldt wel dat, als het aantal foute regels een percentage overschrijdt, de hele opdracht wordt afgekeurd. Het percentage is 1%.
én
bij de waarde 0 geldt ook dat, als het aantal foute opdrachten (record type 2) in een bericht een percentage overschrijdt, het hele bericht wordt afgekeurd. Het percentage is ook 1%.
• Heeft de afwijscode de waarde 1, dan moet als zich minimaal 1 fout voordoet, het gehele bericht afgewezen worden.

Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11ERecordtype
0009Partij_typeVAN4AFZEDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN13 EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11ERecordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVEDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN138894126EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij

Retouraanvraag informatie

Bij iedere opdracht is een partijspecificatie regel voor de AFNemer (boekverkoper) verplicht. Optioneel is een Afwijkend Retour Adres (ARA)

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN12ERecordtype
0009Partij_typeVAN4AFNEDe afnemer van de opdracht
0010Partij_idVN13 EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
0012Stroom_nrON2 EAansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
0014Tav_textOAN42 E

Ter attentie van

Wordt genegeerd indien record type 3 met partij_type ARA wordt opgegeven.

0403Eigenaar_opdr_refOAN10 E

Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar

De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. 

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde eigenaar-opdracht-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de eigenaar-opdracht-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0404Afnemer_opdr_refOAN10 E

Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer

De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde afnemer-opdracht-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de afnemer-opdracht-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0532Afhaal_opdracht_indOAN1Mogelijke waardeE
Indicator t.b.v. het afhalen van retourzendingen bij een niet bij de vervoerscentrale van CB aangesloten klant. 

Dit betreft maatwerk dienstverlening waarvoor contractafspraken bij CB vastgelegd worden.

 JRetouropdracht dient opgehaald te worden op een afwijkend retour adres. De adresgegevens van het afwijkend retour adres worden opgenomen op recordtype 3 met Partij_type ARA.
NAfwijkend retour adres niet van toepassing, 
0514Toelichting_retourOAN200 EToelichting van de indiener op de retouropdracht.

Retouradres van een afwijkend retouradres (Optioneel, betreft maatwerk dienstverlening)

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeON13ERecordtype
0009Partij_typeO/VAN4ARAEDe afnemer van de opdracht
0013 NaamO/VAN45 EDe naam van de klant/consument
0014Tav_textOAN42 ETer attentie van
0121Straat_nmO/VAN43 E

Straatnaam

0122Huis_nrO/VN6 E

Huisnummer

Het huisnummer veld mag enkel cijfers bevatten, eventuele toevoegingen dienen in veld 0123 te worden opgenomen. Voorbeeld: huisnummer 20-22. veld 0122 wordt gevuld met de waarde 20. Veld 0123 wordt gevuld met de waarde -22.

Bij ontvangst van de order vindt voor adressen in Nederland een controle plaats op de combinatie van postcode & huisnummer. CB hanteert de postcodetabel van PostNL (met automatische updates van Cendris). Wanneer de opgegeven combinatie van postcode & huisnummer niet voorkomt in de postcode tabel van PostNL zal de order worden afgewezen.
Om vertraging in de orderstroom te voorkomen is het van belang dat de controle op postcode & huisnummer op uw website wordt gedaan

0123ToevoegingOAN10 EHuisnummer toevoeging
0124PostcodeO/VAN10 EPostcode
0125WoonplaatsO/VAN10 EWoonplaats
Retourregel informatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN14ERecordtype
0200EAN_artikel_kdVN13 EHet EAN of ISBN van het artikel.
0430Exemp_aantVN6 EAantal exemplaren
0534Bruto_prijsVN6.2 E
Bruto prijs.

De opgegeven bruto prijs wordt overgenomen in de creditering aan de klant na fysiek ontvangt van de retourzending.

Indien Bruto prijs gevuld dan ook veld 0535 Netto_prijs of veld 0432 Transactiekorting_pct vullen, niet beiden.

0535Netto_prijsVN6.2 ENetto prijs.

De opgegeven netto prijs wordt gebuikt om een kortingspercentage te bepalen welke wordt overgenomen in de creditering aan de klant na fysiek ontvangst van de retourzending.

0432Transactiekorting_pctVN5.2 ELevering kortingspercentage van de opdracht. Deze wordt uitsluitend opgenomen als CB de facturering van de uitgevoerde opdracht verzorgd. 
0433Verkoop_omz_srtOAN4Mogelijke waardeEVerkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

AANBAfgeleid van opdrachttype LNORM in aanbiedingsperiode (TVWC AANB)
NORMAfgeleid van opdrachttype LNORM 
PRESAfgeleid van opdrachttype LPROM
 Door uitgever in opdracht opgegeven eigen VOS, bijvoorbeeld CLUB, ACTI, RECE, SPEC, VSO, enz.
0530Boekingstype_kdOAN6Mogelijke waardeE

Boekingstype, het opgegeven boekingstype prevaleert.

Optioneel en enkel toegestaan in combinatie met retour_type_kd RVR, OUD, MIS

CONSConsignatie
GEENFGeen factuur
KLDEPKlantendepot
NORMNormaal
VVVV
0531Retour_verwerkingswijzeOAN1Mogelijke waardeE

Wijze waarop de retouren verwerkt worden.

Indien dit veld niet opgenomen wordt geldt de standaard vastgelegde verwerkingswijze van de uitgever.

OOngesorteerd

Exemplaren altijd toewijzen aan het retour vak wat voor de uitgever bij CB is ingericht.

SSplitsen

Gave exemplaren in de courante voorraad opnemen, beschadigde, niet winkelfrisse exemplaren aan incourante voorraad toewijzen.

VVernietigen

Exemplaren worden altijd vernietigd.

0440Eigenaar_regel_refOAN10 E

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde eigenaar-regel-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de eigenaar-regel-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0441Afnemer_regel_refOAN10 E

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer

Ingeval van retouren wordt het veld als volgt gevuld:

 • als de retour een ingevulde afnemer-regel-referentie heeft, wordt deze gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • wordt de afnemer-regel-referentie van de oorspronkelijke opdracht gebruikt, is deze niet aanwezig dan;
 • R gevolgd door het door CB toegekende retouraanvraag nummer

0456Levereenheid_kdO/VN10 E

Nummer van de levereenheid (pakbon)


In het uitgevoerde opdrachten bericht (.uit) wordt terugkoppeling gedaan op orderniveau en niet op levereenheid. Hierdoor kan het voorkomen dat een levereenheid in meer dan één uitgevoerde opdrachten bericht van een dag voorkomt. Reden hiervan is dat in een levereenheid gefactureerde en niet gefactureerde artikelen kunnen zitten. Niet gefactureerde artikelen zijn meteen klaar. Gefactureerde artikelen moeten nog door het facturatieproces waardoor ze in een later uitgevoerd opdrachten bericht terecht kunnen komen. 

Verplicht indien veld 0515 Retour_type_kd is gevuld met waarde BES, MAN, NBE en als CB Factuur nummer, veld 0452 Factuur_nr, niet bekend is

0452Faktuur_nrO/VN9 E

Factuurnummer van de verkoopfactuur aan de afnemer waarop deze opdracht is gefactureerd

Verplicht indien veld 0515 Retour_type_kd is gevuld met waarde BES, MAN, NBE en als Levereenheid_kd, veld 0456, niet bekend is

0515


Retour_type_kd


V

AN

3


Mogelijke waardeE

 
BESRetour i.v.m. beschadigd
MANReclamatie i.v.m. manco melding
MISRetour i.v.m. misdruk
NBERetour i.v.m. niet bestelde of verkeerd bestelde artikelen
ONBRetour i.v.m. onberekend ontvangen
OUDRetour i.v.m. melding oude druk
RVRRetour i.v.m. recht van retour
SEWRetour op S&W boek regeling
VRRRetour i.v.m. vrij recht van retour
0516

Naleveren_ind

O

AN

1

Mogelijke waardeE

Indicator waarmee wordt aangegeven of er een nalevering moet plaatsvinden.
J
RetourtypeActie
BES
Wordt altijd nageleverd, ongeacht wat wordt meegegeven in de retouraanvraag

MAN

Wordt nageleverd indien meegegeven in de retouraanvraag

MIS

NBE

Wordt nooit nageleverd, ongeacht wat wordt meegegeven in de retouraanvraag

ONB

RAS

OUD


RVR
SEW
NEr hoeft geen nalevering plaats te vinden.
0517

Retour_ind

OAN1Mogelijke waardeERetour indicator waarmee wordt aangegeven of het artikel wordt teruggestuurd.
J
Retour indicatoreActie
BESRetour indicator wordt altijd J(a) ongeacht wat er wordt meegegeven in het bericht
MIS
NBE
OUD
RAS
RVR
SEW
MAN

Retour indicator wordt altijd N(ee) ongeacht wat er wordt meegegeven in het bericht

ONB

Retour indicator wordt overgenomen uit het bericht, indien deze leeg is dan wordt de retour indicatie J(a)

N
Er wordt niets retour gestuurd, er zal een nabelasting plaatsvinden.


Alléén bij vertouwensretour (FVR) kan dit gevuld worden met de waarde N.

Alle andere retourtypes kennen alleen de waarde J. Wordt er wel de waarde N gevuld dat zal de combinatie velden #0516 (naleveren) en #0517 (retour_id) omgezet worden naar de default instelling: #0516 J #0517 J

0533Overrule_ctrl_stad_dv_indOAN1Mogelijke waardeEIndicator waarmee wordt aangegeven dat de controle van het stadium dienstverlening overruled moet worden.
JBij stadium dienstverlening 'gestopt' en 'in afbouw zonder retouren' worden er geen retour aanvragen meer geaccepteerd.
NDe controle op het stadium dienstverlening wordt overruled en de retour aanvraag wordt dan wel geaccepteerd.
0520Toelichting_retourregelOAN200 EToelichting op de retour aanvraag regel
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN19SRecordtype
0015Aant_detail_2VN6 STotaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016Aant_detail_3VN6 STotaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017Aant_detail_4VN6 STotaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 S
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.

Voorbeeld van een RRAU bericht

Voorbeeld van een RRAU bericht
#00010#0002RRAU#00031106#000420170106#00051448#000620170106144810#00071#00080#00261
#00011#0009AFZ#00109297979#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0009AFN#00109777775#001202#0011CB#0403pd#0404373
#00014#02009789999999999#04302#05347.99#043247.5#0531V#0441373#0515RVR#0533J
#00014#02009789999999997#04301#05345.99#043247.5#0531V#0441373#0515RVR#0533J
#00014#02009789999999996#04302#05347.99#043247.5#0531V#0441373#0515RVR#0533J
#00014#02009789999999197#04303#05347.99#043247.5#0531V#0441373#0515RVR#0533J
#00019#00151#00160#00175#000620170106144810

Voorbeeld van een RRAU bericht met afwijkend retour adres

Voorbeeld van RRAU bericht met afwijkend retour adres
#00010#0002RRAU#00031106#000420161221#0005182014#000616356000077#00071#00080
#00011#0009AFZ#00107979797#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0009AFN#00107979797#0011CB#04032067161#0532J
#00013#0009ARA#0013Rijn IJssel Educatie#0014tav. Administratie#0121Utrechtsestraat#012240#012342#01246811 LZ#0125ARNHEM
#00014#02009789999973333#043025#0530GEENF#04403433995#0515RVR#0533J
#00019#00151#00161#00171#000616356000077

 

 

 • No labels