Inleiding

Een boekverkoper heeft de behoefte om voor bepaalde artikelen over een gegarandeerde beschikbare voorraad te beschikken, zodat daarmee de beschikbaarheid voor de boekverkoper vergroot wordt. Hiertoe neemt de boekverkoper een deel van de voorraad van de uitgever/eigenaar over en wordt daarmee secundaire eigenaar. Deze voorraad overname wordt geregeld met een levering administratieve koop.

Om een levering administratieve koop te kunnen doen is het van belang dat de boekverkoper over de juiste "secundair eigenaarschap" contracten beschikt. Wanneer een boekverkoper secundair eigenaar wordt van een artikel krijgt deze de kosten fondsbeheer, inslag, opslag en uitslag voor verkregen voorraad aangerekend. De voorraad zal fysiek niet apart gehouden worden voor de secundaire eigenaar maar alleen administratief gescheiden worden van de voorraad van de primaire eigenaar.De boekverkoper, waarvoor de contracten ten behoeve van het secundair eigenaarschap bij CB zijn vastgelegd, onderhandelt zelf met de uitgever/primaire eigenaar over het aantal te kopen voorraad en de korting welke op deze koop verleend wordt. Voor het overeengekomen aantal exemplaren en de korting wordt vervolgens een order ingediend. 

Dit document beschrijft het indienen van de opdracht levering administratieve koop (LADM), orders voor dit opdrachttype kunnen door eigenaren en secundaire eigenaren (mogelijk m.i.v. 01-05-2017 zie info) worden ingediend. Voorwaarde voor het mogen indienen van LADM opdrachten door de secundaire eigenaar is een bij CB geregistreerde leverafspraak waarbij de primaire eigenaar toestemming heeft gegeven aan de secundaire eigenaar en daartoe ook een kortingsafspraak op opdrachttype heeft vastgelegd.

Met ingang van 09-05-2017 wordt het voor secundaire eigenaren mogelijk om orders met opdrachttype LADM in te dienen en kunnen primaire eigenaren de leverafspraken en kortingsafspraken voor de secundaire eigenaar laten registreren bij CB.

Als de voorraad van de secundaire eigenaar op 0 (nul) staat dan kan het secundair eigenaarschap beëindigd worden of er kan indien gewenst een nieuwe levering administratieve koop voor extra voorraad worden ingediend. Het beëindigen van het secundaire eigenaarschap gebeurd door Customer Services van CB in overleg met de secundaire eigenaar.

Algemene informatie FTP account

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Wie mag welke attributen/velden indienen?

De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:

WIEToelichting doelgroep
BBoekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper
EPrimaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar
SSecundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden
AAlle hierboven genoemde doelgroepen

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeOPDNAW
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.opd (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het OPDNAW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Bij transactie betrokken partijen afnemer
		 Transactieregels		
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_type

V

N10E en SRecordtype
0002Bericht_typeVAN6OPDNAWE en SBerichttype
0003Versie_nrVAN50301E en SVersie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddE en SDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mmE en S

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVAN14 E en S
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.
0007Acknowledgement_indVN11E en SGeeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging.
0008Test_indVN10E en SGeeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
0026Afwijs_kdVN1 E en SGeeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat:

• Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4.
bij de waarde 0 geldt wel dat, als het aantal foute regels een percentage overschrijdt, de hele opdracht wordt afgekeurd. Het percentage is 1%.
én
bij de waarde 0 geldt ook dat, als het aantal foute opdrachten (record type 2) in een bericht een percentage overschrijdt, het hele bericht wordt afgekeurd. Het percentage is ook 1%.
• Heeft de afwijscode de waarde 1, dan moet als zich minimaal 1 fout voordoet, het gehele bericht afgewezen worden.

Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11E en SRecordtype
0009Partij_typeVAN4AFZE en SDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN13 E en SHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBE en SHet type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11E en SRecordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVE en SDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN138894126E en SHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBE en SHet type van de betrokken partij
Transactiegegevens (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN12E en SRecordtype
0400Opdracht_typeV

AN

6LADME en SLevering administratieve koop.

Bij een administratieve koop vindt de levering enkel administratief plaats; geen enkel exemplaar verlaat zijn positie in de magazijnen. De voorraad wordt administratief overgedragen van de oorspronkelijke eigenaar naar de nieuwe, secundaire eigenaar.De voorraad wordt normaal gefactureerd als ware de voorraad normaal geleverd. 

0403Eigenaar_opdr_refOAN10 E en SReferentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. 
0404Afnemer_opdr_refVAN10 E en SReferentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.
0416BetalingsregelingOAN10

DomeinwaardeToelichting
DAG1Vervaldatum = factuurdatum + 1 dag
DAG6Vervaldatum = factuurdatum + 6 dagen
DAG8Vervaldatum = factuurdatum + 8 dagen
DAG14Vervaldatum = faktuurdatum + 14 dagen 
DAG21Vervaldatum = faktuurdatum + 21 dagen
DAG24 Vervaldatum = faktuurdatum + 24 dagen
DAG30Vervaldatum = faktuurdatum + 30 dagen 
DAG45Vervaldatum = faktuurdatum + 45 dagen
DAG60Vervaldatum = faktuurdatum + 60 dagen 
DAG90Vervaldatum = faktuurdatum + 90 dagen 
DAG105Vervaldatum = factuurdatum + 105 dagen
DAG120Vervaldatum = faktuurdatm + 120 dagen
DAG150DVervaldatum = factuurdatum + 150 dagen

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

JAARVervaldatum = factuurdatum + één jaar

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

KWARTAALVervaldatum = 45 dagen na maandeinde
MAAND6Vervaldatum = 6 dagen na maandeinde
MAAND8Vervaldatum = 8 dagen na maandeinde
MAAND9DVervaldatum = 9 dagen na maandeinde
MAAND75DVervaldatum = 75 dagen na maandeinde
MAAND90DVervaldatum = 90 dagen na maandeinde
MAAND105DVervaldatum = 105 dagen na maandeinde

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

MAAND120Vervaldatum = 120 dagen na maandeinde

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

Maand150DVervaldatum = 150 dagen na maandeinde

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

MAAND180DVervaldatum = Einde maand + 180 dagen 

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

MAAND210DVervaldatum = 210 dagen na maandeinde

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

MAAND270DVervaldatum = 270 dagen na maandeinde

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

MAAND 8DGVervaldatum = Einde maand + 8 dagen 
MAAND 14DVervaldatum = 14 dagen na maandeinde
MAAND 30DVervaldatum = 30 dagen na maandeinde
MAAND 60DVervaldatum = 60 dagen na maandeinde
RISUITDAG5Vervaldatum = factuurdatum + 5 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITG30

 

Vervaldatum = factuurdatum + 30 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITG45Vervaldatum = Einde maand + 45 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITG60Vervaldatum = factuurdatum + 60 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITG90Vervaldatum = factuurdatum + 90 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITGM30Vervaldatum = Einde maand + 30 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITGM60Vervaldatum = Einde maand + 60 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITGM75Vervaldatum = Einde maand + 75 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

RISUITGM90Vervaldatum = Einde maand + 90 dagen op Risico uitgever

LET OP! Gebruik van dit betalingstermijn valt buiten de kredietverzekering

ECodering voor het moment van betalen

Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen - verplicht

Bij iedere opdracht is een partijspecificatie regel voor de AFNemer (secundaire eigenaar) verplicht

 

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN13E en SRecordtype
0009Partij_typeVAN4AFNE en SDe afnemer van de opdracht
0010Partij_idVN13

 

E en SHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBE en SHet type van de betrokken partij
0012Stroom_nrON2 E en S

Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel

Transactiegegevens
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN14E en SRecordtype
0200EAN_artikel_kdVN13 E en SHet EAN of ISBN van het artikel.
0430Exemp_aantVN6 E en SAantal exemplaren
0431Transactie_vwcOAN4Mogelijke waardeE en STransactie voorwaarde categorie
DIO
Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht

DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.

 • Boeksoort O wordt altijd/kan alleen maar onder DIO-voorwaarden geleverd worden, hiertoe dient de uitgever een kortingsafspraak op titelniveau vastleggen
 • Boekverkopers kunnen ook onder DIO-voorwaarden indienen, hiervoor dient wel een kortingsafspraak door de uitgever zijn vastgelegd bij CB.

Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend.

AANB
Order uitvoering onder aanbiedingscondities

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort  A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd

Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever.

0433Verkoop_omz_srtOAN4Mogelijke waardeEVerkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

NORM

AANB

 
0440Eigenaar_regel_refOAN10 E en S

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar

De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.

 

0441Afnemer_regel_refOAN10 E en S

Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer

De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.

0434

In_nota_ind

OAN1

Mogelijke waardeE en SGeeft aan of de regel in_nota genomen wordt
JCB zal de order in nota houden en leveren zodra er voorraad beschikbaar is
NCB zal de order niet in nota houden 
0435Deellevering_indOAN1Mogelijke waardeE en SIndicator waarmee wordt aangegeven of een deel van het aantal gevraagde exemplaren van het artikel geleverd mag worden als niet alle gevraagde exemplaren beschikbaar zijn.

Voor de bestelservice van Van Ditmar en titels die beschikbaar zijn via Boek op Verzoek dient, indien dit veld wordt opgenomen,  het veld de waarde 'J ' te bevatten. Indien het veld de waarde 'N' bevat zal de order worden afgewezen, dit om te voorkomen dat in het logistieke proces orders onbedoeld blijven wachten op voorraad die niet meer gaat komen of alsnog volledig geannuleerd worden omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Daarnaast kunnen ongewenste voorraden ontstaan voor de aantallen die wel geleverd konden worden door de betreffende leverancier.

JCB zal de beschikbare exemplaren leveren en de resterende exemplaren worden geleverd zodra er weer voorraad ontstaat.
NCB zal de orderregel vasthouden tot het totaal aantal gevraagde exemplaren beschikbaar is.
0437Retourrecht_indOAN1Mogelijke waardeEGeeft aan of de orderregel met recht van retour wordt geleverd
JDe orderregel wordt met recht van retour geleverd
NOp orderregel is geen recht van retour van toepassing
0438

Door_blokkering_ind

O

AN

1

Mogelijke waardeEIndicator waarmee wordt aangegeven of een eventuele blokkering door de eigenaar 'overruled' mag worden.
JDe order wordt uitgeleverd ondanks dat er geblokkeerde voorraad  actief is.
NDe order zal niet worden uitgeleverd als er geblokkeerde voorraad actief is.
0432Transactiekorting_pctOAN5.2 ELevering kortingspercentage van de opdracht. Deze wordt uitsluitend opgenomen als CB de facturering van de uitgevoerde opdracht verzorgd. 
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN19E en SRecordtype
0015Aant_detail_2VN6 

E en S

Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016Aant_detail_3VN6 E en STotaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017Aant_detail_4VN6 E en STotaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 E en S
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.

Voorbeelden van een OPDNAW bericht opdrachttype LADM

Voorbeeld OPDNAW LADM door primaire eigenaar
#00010#0002OPDNAW#00030301#000420170201#00051732#0006122017173226#00071#00080
#00011#0009AFZ#00109898989#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0400LADM#040120170201#04032017001#04042017001
#00013#0009AFN#00107979797#0011CB
#00014#02009789029999681#0430500#0433NORM#0434J#0435J#0437J#0438J#0431AANB#043250.5
#00014#02009789029999067#0430500#0433NORM#0434J#0435J#0437J#0438J#0431AANB#043250.5
#00019#00151#00161#00172#0006122017173226
Voorbeeld OPDNAW LADM door secundaire eigenaar
#00010#0002OPDNAW#00030301#000420170201#00051732#0006122017173226#00071#00080
#00011#0009AFZ#00109898989#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0400LADM#040120170201#04032017001#04042017001
#00013#0009AFN#00107979797#0011CB
#00014#02009789029999681#0430500#0434J#0435J
#00014#02009789029999067#0430500#0434J#0435J
#00019#00151#00161#00172#0006122017173226
 • No labels