In dit document wordt de berichtdefinitie van het orderbericht ten behoeve van levering Geen Facturatie voor Eigenaren beschreven. 

Inhoudsopgave

Uw bestelsysteem en de koppeling met CB

Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens tussen u en CB v.v. wordt er een account aangemaakt op de ftp server van CB. U ontvangt van CB de inloggegevens van uw FTP account.

Algemene informatie FTP account

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Indienen/plaatsen van het bericht

Besteltijden

Orders voor levering binnen 24 uur en 48 uur kunnen tot uiterlijk de volgende tijdstippen worden ingediend.
Dag

Laatste indien moment voor levering binnen 24 uur

Alleen op werkdagen

Laatste indien moment voor

levering binnen 48-uur

Opmerking
Maandag23:15 uur19:00 uur
Dinsdag23:15 uur19:00 uur
Woensdag23:15 uur19:00 uur
Donderdag23:15 uur19:00 uur
Vrijdag23:15 uur19:00 uur zondag

Deze opdrachten worden op maandag ingepakt en dinsdag geleverd.


Zaterdag (niet-werkdag)

24-uurs dienstverlening is niet van toepassing op orders ingediend op zaterdag en zondag

19:00 uur zondag

Zondag (niet-werkdag)19:00 uur zondag

Tijdens feestdagen gelden er afwijkende uiterste indien tijden en levermomenten. Hiervoor zijn specifieke diensten nodig en gelden er aparte tarieven

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Wie mag welke attributen/velden indienen?

De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:

WIEToelichting doelgroep
BBoekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper
EPrimaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar
SSecundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden
AAlle hierboven genoemde doelgroepen

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeOPDNAW
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.opd (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het OPDNAW bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
   Transactiegegevens
    Bij transactie betrokken partijen afnemer
    Bij transactie betrokken partijen ontvanger
		 Transactieregels		
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_type

V

N10ERecordtype
0002Bericht_typeVAN6OPDNAWEBerichttype
0003Versie_nrVAN50301EVersie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddEDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mmE

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVAN14 E
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.
0007Acknowledgement_indVN11EGeeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging.
0008Test_indVN10EGeeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
0026Afwijs_kdVN1 EGeeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat:

• Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4.
bij de waarde 0 geldt wel dat, als het aantal foute regels een percentage overschrijdt, de hele opdracht wordt afgekeurd. Het percentage is 1%.
én
bij de waarde 0 geldt ook dat, als het aantal foute opdrachten (record type 2) in een bericht een percentage overschrijdt, het hele bericht wordt afgekeurd. Het percentage is ook 1%.
• Heeft de afwijscode de waarde 1, dan moet als zich minimaal 1 fout voordoet, het gehele bericht afgewezen worden.

Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11ERecordtype
0009Partij_typeVAN4AFZEDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN13 EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN11ERecordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVEDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN138894126EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
Transactiegegevens (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN12ERecordtype
0400Opdracht_typeVAN6LGEENFELevering zonder facturering

De eigenaar kan besluiten om een levering via CB uit te laten voeren, maar de financiële afhandeling met de afnemer zelf te regelen.

0401Opdr_datVN8yyyymmddEDe ontvangstdatum van de opdracht bij CB
0403Eigenaar_opdr_refOAN10 EReferentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. 
0404Afnemer_opdr_refVAN10 EReferentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP.
0407Transport_vwcOAN4Mogelijke waardeETransport voorwaarde categorie
FFranco. De vervoerskosten worden betaald door de uitgever 
NFNiet Franco.  De vervoerskosten worden betaald door de afnemer/boekverkoper
0411


Levertijd_type


O


AN


1Mogelijke waardeEDe gewenste levertijd voor de order
DDag = Leveren binnen 24 uur, voorwaarde is dat de order is ingediend voor een bepaald tijdstip
 • Dag 1 Indienen van de order en samenstellen van de zending
 • Dag 2 Levering van de zending
LLange termijn = Geplande levering waarbij kan worden opgegeven binnen welke termijn de order geleverd dient te worden.

Is alleen mogelijk in combinatie met de velden 0412 Lever_vanaf_dat en 0413 Lever_tot_dat

NNornaal = Leveren binnen 48 uur
 • Dag 1 Indienen van de order
 • Dag 2 Samenstellen van de zending
 • Dag 3 Levering van de zending
0412Lever_vanaf_datO/VN8yyyymmddEEerste gewenste leverdatum, deze moet liggen binnen 365 dagen na moment van indienen.

Deze datum moet minimaal 3 werkdagen in de toekomst liggen. Anders wordt de order niet uitgevoerd.

Verplicht indien veld 0411 is gevuld met de waarde L.
0413Lever_tot_datO/VN8yyyymmddEUiterst gewenste leverdatum. Een einddatum is verplicht indien veld 0411 is gevuld met de waarde L. Als dit veld niet opgenomen wordt of geen waarde bevat zal er automatisch een einddatum worden toegekend. Deze ligt 3 maanden na de eerst gewenste leverdatum.
0414Toelichting_indienerO/VAN2000VSO Toelichting van de indiener van de opdracht

VSO

Dit veld alleen te gebruiken door educatieve uitgevers bij voor seizoensorders. In dat geval veld vullen met de waarde "VSO"

Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen - verplicht

Bij iedere opdracht is een partijspecificatie regel voor de AFNemer (boekverkoper/eigenaar) verplicht. Optioneel voor eigenaren is een regel voor een afwijkende ONTVanger.

CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN13ERecordtype
0009Partij_typeVAN4AFNEDe afnemer van de opdracht
0010Partij_idVN13 EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CBEHet type van de betrokken partij
0012Stroom_nrON2 EAansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
0014Tav_textOAN42 ETer attentie van
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN13ERecordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVEDe ontvanger van de zending
0010Partij_idON13 EHet relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3 Mogelijke waardeE

Het type van de betrokken partij

CBHet relatie id van de betreffende relatie zoals dit bij CB is vastgelegd.
OWNDe typering van de klantgegevens zoals ze in uw database zijn vastgelegd. CB houdt voor de aflevering van de zending de gegevens aan die zijn opgenomen in de volgende velden, 0013, 0014, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126 en 0127. Indien het opgegeven adres ook als afgifte van goederen adres is geregistreerd bij een bij CB vastgelegde relatie zullen deze gegevens genegeerd worden.
0012Stroom_nrON2 EAansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel
0013 NaamOAN45 E

De naam van de klant/consument

0014Tav_textOAN42 E

Ter attentie van

0121Straat_nmOAN43 EStraatnaam
0122Huis_nrON6 EHuisnummer
0123ToevoegingOAN10 E

Huisnummer toevoeging

0124PostcodeOAN10 E

Postcode

0125WoonplaatsOAN40 E

Woonplaats

0126ProvincieOAN40 E

Provincie

0127Land_kdOAN2 E

ISO Landcode

Indien veld niet is opgenomen of geen waarde bevat wordt landcode standaard NL.

Transactieregels (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN14ERecordtype
0200EAN_artikel_kdVN13 EHet EAN of ISBN van het artikel.
0430Exemp_aantVN6 EAantal exemplaren
LimietenMax. aantalGevolg
Per opdrachtregel9.999Order wordt niet direct uitgevoerd, actie CB vereist.
Per opdracht49.999Order wordt niet direct uitgevoerd, actie CB vereist.
0431Transactie_vwcOAN4Mogelijke waardeETransactie voorwaarde categorie
DUD
Opdracht uitvoering onder Depotvoorwaarden, Distributie uit Depot

Hieraan zijn vaste kortingsafspraken verbonden welke gelden voor alle aangesloten boekhandels, waarbij geldt:

 • Enkel  geldig voor A,S en W boeken
 • Depot korting A-boek = 42%
 • Depot korting W-boek = gestaffeld op basis van prijs
 • Korting S-boek wordt bepaald door de uitgever van het S-boek

De uitslag-/distributiekosten betaald door de bij CB aangesloten boekverkoper

DIO
Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht

DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.

 • Boeksoort O wordt altijd/kan alleen maar onder DIO-voorwaarden geleverd worden, hiertoe dient de uitgever een kortingsafspraak op titelniveau vastleggen
 • Boekverkopers kunnen ook onder DIO-voorwaarden indienen, hiervoor dient wel een kortingsafspraak door de uitgever zijn vastgelegd bij CB.

Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend.

AANB
Order uitvoering onder aanbiedingscondities

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort  A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd

Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever.

0432Transactiekorting_pctON5.2 ELevering kortingspercentage van de opdracht. Deze wordt uitsluitend opgenomen als CB de facturering van de uitgevoerde opdracht verzorgd. 
0433Verkoop_omz_srtOAN4Mogelijke waardeEVerkoop Omzet Soort

Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS

 Door uitgever in opdracht opgegeven eigen VOS, bijvoorbeeld CLUB, ACTI, RECE, SPEC, VSO, enz.
0434

In_nota_ind

O

AN

1

Mogelijke waardeE

Geeft aan of de regel in_nota genomen wordt
JCB zal de order in nota houden en leveren zodra er voorraad beschikbaar is
NCB zal de order niet in nota houden 
0435


Deellevering_ind


O

AN

1


Mogelijke waardeE


Indicator waarmee wordt aangegeven of een deel van het aantal gevraagde exemplaren van het artikel geleverd mag worden als niet alle gevraagde exemplaren beschikbaar zijn.

Voor de bestelservice van Van Ditmar en titels die beschikbaar zijn via Boek op Verzoek dient, indien dit veld wordt opgenomen,  het veld de waarde 'J ' te bevatten. Indien het veld de waarde 'N' bevat zal de order worden afgewezen, dit om te voorkomen dat in het logistieke proces orders onbedoeld blijven wachten op voorraad die niet meer gaat komen of alsnog volledig geannuleerd worden omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Daarnaast kunnen ongewenste voorraden ontstaan voor de aantallen die wel geleverd konden worden door de betreffende leverancier.

JCB zal de beschikbare exemplaren leveren en de resterende exemplaren worden geleverd zodra er weer voorraad ontstaat.
NCB zal de orderregel vasthouden tot het totaal aantal gevraagde exemplaren beschikbaar is.
0437Retourrecht_indOAN1Mogelijke waardeEGeeft aan of de orderregel met recht van retour wordt geleverd
JDe orderregel wordt met recht van retour geleverd
NOp orderregel is geen recht van retour van toepassing
0438Door_blokkering_indOAN1Mogelijke waardeEIndicator waarmee wordt aangegeven of een eventuele blokkering door de eigenaar 'overruled' mag worden.
JDe order wordt uitgeleverd ondanks dat er geblokkeerde voorraad  actief is.
NDe order zal niet worden uitgeleverd als er geblokkeerde voorraad actief is.
0439Klantbestelling_indOAN1Mogelijk waardeEGeeft aan dat de order een klantbestelling betreft.
JOrder betreft een klantbestelling
NOrder betreft géén klantbestelling
0440Eigenaar_regel_refOAN10 EReferentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar
0441Afnemer_regel_refOAN10 EReferentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Wie?Toelichting
0001Record_typeVN19ERecordtype
0015Aant_detail_2VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0016Aant_detail_3VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht
0017Aant_detail_4VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 4 in dit bericht
0018Aant_detail_5VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 5 in dit bericht
0019Aant_detail_6VN6 ETotaal aantal regels van recordtype 6 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 E
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd.

Meerdere orders voor consumenten in één OPDNAW

Orders voor verschillende relaties kunnen met één OPDNAW bericht worden ingediend. Nadat de ordergegevens zijn opgenomen voor relatie A in recordtype 2, 3, en 4, worden de set met deze recordtypen opgenomen voor relatie B, vervolgens voor relatie C.
Het OPDNAW bericht wordt afgesloten met de Footer informatie, recordtype 9. De Header informatie, recordtype 0 en de bij de communicatie betrokken partijen, recordtype 1, worden éénmaal opgenomen in het bericht.

Voorbeelden van een OPDNAW bericht

Klik hier voor voorbeeld OPDNAW opdrachttype LGEENF
#00010#0002OPDNAW#00030301#000420171102#0005181649#000617306000097#00071#00080
#00011#0009AFZ#00107915893#0011CB
#00011#0009ONTV#00108894126#0011CB
#00012#0400LGEENF#040120171102#04032084059#04042084059#0411N#0414VSO#0417N#0419N#0420N#0426J
#00013#0009AFN#00107711057#0011CB#001201
#00014#02009789006619423#043020#0431DIO#0433VSO#0434J#0435J#04403520105#0441200517236
#00014#02009789006619430#043015#0431DIO#0433VSO#0434J#0435J#04403520107#0441200517238
#00012#0400LGEENF#040120171102#04032086585#04042086585#0411N#0417N#0419N#0420N#0426J
#00013#0009AFN#00107711057#0011CB#001201
#00014#02009789006619423#04302#0431DIO#0434J#0435J#04403532208#0441200524244
#00014#02009789006619430#04303#0431DIO#0434J#0435J#04403532213#0441200524245
#00019#00152#00162#00174#00180#00190#000617306000097

 

 

 • No labels