Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aankondiging: Audioboeken beschikbaarheid voor webwinkels per 13-04-2021 via ONIX mogelijk

Eerder kondigden wij aan dat CB de mogelijkheid gaat ondersteunen om de beschikbaarheid van audioboeken voor webwinkels en verkoopplatformen via ONIX door te geven, zoals dat nu al het geval is voor e-books.

Bij het ontwikkelen is echter gebleken dat het onderhouden van de beschikbaarheid voor de verkoopplatformen vanwege een nog niet volledig afgeronde transitie van audioboeken dermate omslachtig zou worden. Om die reden is dan ook besloten om enkel de beschikbaarheid van webwinkels via ONIX te gaan ondersteunen.

Opname van het P.26 SupplyDetail composite met Supplier CB zal leiden tot het activeren van de beschikbaarheid van de retailers die bij CB Luisterhuis als retailer zijn geregistreerd. Desgewenst kan voor een specifieke webwinkel via CB online de beschikbaarheid gedeactiveerd worden.

Het onderhouden van de beschikbaarheid voor de Verkoop- én Abonnement platformen dient in CB Online te gebeuren.


Inleiding

Dit document beschrijft de aanlevering van artikelgegevens van de uitgever naar Bureau ISBN en CB, deze is gebaseerd op de internationale ONIX 3.0 standaard die wordt beheerd door EDItEUR. Beschreven worden de verschillende aspecten van de gegevensuitwisseling tussen uitgevers en CB met betrekking tot:

 • Interpretatie van het ONIX bericht. Welke gegevens zijn nodig om welke artikelgegevens op te nemen in het artikelbestand van Bureau ISBN en CB (fysieke artikelen en e-books)
 • Omgaan met mutaties. Welke soorten mutaties kan een uitgever doorsturen op zijn titels en wanneer moet dat gebeuren
 • Verwerking en foutafhandeling. Op welke manier worden de ONIX berichten verwerkt en gecontroleerd en hoe vindt hierover terugkoppeling plaats, zowel over de technische als de inhoudelijke verwerking.
 • Afspraken over de aanlevering. Op welke wijze en via welk communicatiemedium worden de berichten aangeleverd.
 • Welke activiteiten rondom het onderhouden van artikelgegevens kunnen niet worden aangeleverd via ONIX.

Gebruik document

De volledige ONIX 3.0 berichtdefinitie is zo opgebouwd dat de geneste structuur, met blocks, composites en elementen (tags) zichtbaar is in de inhoudsopgave. Hiermee wordt tevens de volgorde van de composites en elementen weergegeven. Vanuit de inhoudsopgave kan eenvoudig worden doorgeklikt naar het betreffende onderdelen.

Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

 

Uitgangsdocumentatie

De volledige documentatie betreffende de ONIX 3.0 standaard is te vinden en te downloaden op www.editeur.org.  In de ONIX 3.0 bericht standaard is een zeer groot aantal gegevens opgenomen. De gehele standaard wordt aanvaard. Voor ontwikkeling van de berichtuitwisseling gaan we uit van de onderstaande versie van de ONIX standaard:

ONIX for Books Product Information Format Specification Release 3.0 revision 5, Oktober 2018

Versie ONIX Code Lists 45

Opbouw Product record

Een Product record bestaat uit 1 of meerdere blokken en bevat :

<Product>
Record metadata

Group P.1

Deze blokken geven aan wat het type wijziging is er over welk ISBN de volgende gegevens uit het ProductRecord betrekking hebben

Product numbersGroup P.2
<DescriptiveDetail> ...............</DescriptiveDetail>Block 1

Bevat de verschijningsvorm van het ISBN en de basistitelgegevens zoals titel, reeks, auteursvermeldingen, druk/editievermeldingen, de taal waarin de publicatie is uitgegeven, de omvang, en de verschillende onderwerpcoderingen zoals NUR, BISAC en AVI leesniveau (voor kinderboeken)

<CollateralDetail> ...............</CollateralDetail>Block 2

Bevat vermeldingen van cover, backcover, flapteksten en andere promotionele teksten, verwijzingen naar bestanden met leesfragmenten, filmpjes, gesproken teksten die gerelateerd zijn aan de publicatie

<ContentDetail>  ...............</ContentDetail>Block 3Bevat vermeldingen over individuele hoofdstukken uit een publicatie, wordt volgens de afspraken van de ONIX Werkgroep niet gebruikt in Nederland/Vlaanderen.
<PublishingDetail> ............... </PublishingDetail>Block 4Bevat gegevens over de imprints, de eigenaar, het stadium levenscyclus en de verschijningsdatum van het artikel in de markt.
<RelatedMaterial> ...............  </RelatedMaterial>Block 5Bevat gegevens over NSTC, vervangende ISBN’s en ISBN’s van een fysiek boek, waarvan een ebook is afgeleid
<ProductSupply>...............  </ProductSupply>Block 6Bevat alle commerciële gegevens rondom de dienstverlening van de distributeur, zoals stadium dienstverlening, prijsgegevens, BTW en boeksoorten .
</Product>

Beschrijving van een Data element 

Ieder Block is opgedeeld in één of meer composites, een composite is een groepering van verwante velden (data elements). Een composite kan ook andere onderliggende composites bevatten. Elk veld (data element/composite) wordt als volgt beschreven:

Element of composite - de naam van het veld
Uitleg - beschrijving waarvoor het veld dient.
Format/Posities

Alfanumeriek of Numeriek.

Voor de individuele velden wordt verklaard welke gegevens deze moeten bevatten en het formaat van het veld, numeriek, alfanumeriek. In Onix zelf worden slechts zeer beperkt veldtypes gedefinieerd; binnen CB gelden hierop echter wel bepaalde beperkingen. Wanneer CB afwijkt van een richtlijn wordt dat opgemerkt bij het veld.

In velden waar getallen worden ingevuld mogen in ONIX 3.0.3. geen 0-waardes of negatieve getallen meer voorkomen. Als die er wel staan, dan is het ONIX bericht niet XSD valid.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal pagina’s en ook voor de prijzen.

Reference nameNaam van het veld/element zoals gebruikt binnen het bericht
Short tagDe codering van het veld/element zoals gebruikt binnen het bericht
Code listVerwijziging naar een waarde uit Code list nummer in 'ONIX Book Product Code Lists' van Editeur
ONIX M/O
Verplicht (Mandatory) of optioneel (Optioneel) volgens ONIX 3.0
CB M/O
Verplicht (Mandatory) of optioneel (Optioneel) volgens CB

Verplichtheid geldt op twee niveaus; een composite kan zelf optioneel zijn, maar indien toegevoegd in het bericht, moeten specifieke velden binnen die composite wel ingevuld worden. Daarom staat bij deze composite een ‘O’, maar voor velden binnen de composite een ‘M’. Ditzelfde geldt voor de waarden 'M' en 'O' van het CB.

Aanlevering ONIX 3.0 metadata en content via FTP

De uitgever krijgt bij CB de beschikking over een FTP account, via een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt de uitgever toegang.

 Klik hier voor de Algemene informatie rondom het ftp account
Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. CB ondersteunt op dit moment enkel TLSv1, data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Englisch version -  Data exchange via FTP

 Click here for the English version - Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. At this moment CB only supports TLSv1, data channels are limited to a port range 41000:42000. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions. 

Een ONIX 3.0 bericht met metadata en eventueel daarbij behorende content wordt aangeleverd als een zip bestand. In het zip bestand zitten de metadata in de vorm van het ONIX bericht en de bijbehorende bestanden (content) waarnaar wordt verwezen in het ONIX bericht.

Voor Cover afbeeldingen geldt dat naast het originele aangeleverde formaat door CB nog in drie formaten worden opgeslagen, 1400 x 1400 pixels, 800 x 800 pixels en 150 x 150 pixels (tumbnail)

Voorgeschreven bestandsnaam ONIX 3.0 metadata inclusief de content (bijbehorende bestand)

De maximale lengte van de bestandsnaam is 40, inclusief _onx.zip of onx.xml

Indien de bestandsnaam de maximale lengte overschrijdt zal het bericht niet verwerkt worden.

Bestandsnaam
1voor ZIP file............_onx.zip
2Voor het ONIX bericht wat in het zip file zit............_onx.xml
3Voor de content bestanden waarnaar wordt verwezen in het ONIX berichtE-book bestand<ISBN>_ebfc.pdf
<ISBN>_ebfc.epub
<ISBN>_ebfc.xps
<ISBN>_ebfc.mp3
Inkijktekst<ISBN>_hfd.pdf
<ISBN>_hfd.epub
<ISBN>_hfd.mp3
Cover<ISBN>_cvr.jpg
Backcover<ISBN>_bcvr.jpg

Covers en e-book bestanden zonder bijbehorend ONIX bericht indienen

Het is ook mogelijk om covers en e-book bestanden als losse bestanden in te sturen. Om dit te kunnen doen dient het ISBN aanwezig te zijn in de CB systemen en dat de commerciële aanmelding voor het CB assortiment succesvol is verwerkt. Tijdens de verwerking van de bestanden moet het ISBN kunnen worden herkend.

Voorgeschreven bestandsnaam bestanden indienen zonder ONIX bericht
AfbeeldingBestandsnaam
Cover<ISBN>_covr.jpg
Backcover<ISBN>_bcovr.jpg
E-book bestandBestandsnaam
EPUB<ISBN>_eboek.epub
PDF<ISBN>_eboek.pdf
Downloadable luisterboek<ISBN>_eboek.mp3

Verwerking van het ONIX bericht en de content

De content en het ONIX bericht met de metadata worden opgehaald van de FTP server en gescheiden verwerkt, maar in dezelfde queue geplaatst qua prioriteit.

Zodra het *_onx.zip bestand  geplaatst is op de FTP server wordt er een ontvangstbevestiging teruggeplaatst in de out-map van het ftp account.  

Voorbeeld van ontvangstbevestiging op ingediend *_onx.zip bestand
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>0</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id>0</afzender_bericht_id>
  <type>ONIX30</type>
  <file>aanmeldingebook_onx.zip</file>
  <ftp_dir>6003401\in</ftp_dir>
  <relatie_id>6003401</relatie_id>
  <ontvangen>20190711 0901</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht aanmeldingebook_onx.zip is correct ontvangen en zal binnen enige tijd verder verwerkt worden   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

Vervolgens wordt het *_onx.zip bestand uitgepakt en vindt er direct een syntactische controle plaats. Het resultaat van deze controle wordt teruggekoppeld in de vorm van een .err of een .ok bestand wat in de out-map van het ftp account van de uitgever wordt geplaatst. 

Voorbeeld van een .ok bericht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>34401285</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id>81687</afzender_bericht_id>
  <type>ONIX30</type>
  <file>cb00081687_onx.xml</file>
  <ftp_dir>7200469\in</ftp_dir>
  <relatie_id>7200469</relatie_id>
  <ontvangen>20180802 1039</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht 81687(cb00081687_onx.xml) is correct verwerkt in de CB-systemen, zonder meldingen.   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

Door middel van dit .ok bericht is het verband te leggen tussen de berichtidentificatie die het systeem van de uitgever heeft toegekend aan het bericht en de berichtidentificatie die het systeem van CB heeft toegekend aan het bericht.
Na de syntactische controle zullen de afzonderlijke Product records individueel verwerkt worden in de CB processen. Iedere 10 minuten wordt door het verwerkingssysteem de status van verwerking van het Product record gecheckt en waar nodig bijgewerkt. De status wordt via een XML bericht,  dat wordt teruggeplaatst op de FTP server van de klant, gerapporteerd. In dit .xml bericht wordt de koppeling met het originele ONIX 3.0 bericht gelegd door de interne berichtidentificatie van CB.

Voorbeeld van status terugkoppeling van afzonderlijk Product record
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<O30AMLDNG xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <Header>
  <HeaderID>1</HeaderID>
  <MessageType>O30AMLDNG</MessageType>
  <SenderID>8894126</SenderID>
  <SupplierID>7200469</SupplierID>
  <SentDate>20180808T085507</SentDate>
 </Header>
 <Detail>
  <ProductIdentifier>9789000361922</ProductIdentifier>
  <MessageSequenceNumber>34500909</MessageSequenceNumber>
  <TimeStamp>20180808T085502</TimeStamp>
  <Text>
   <Melding>Assortimentsmutatie is ingediend</Melding>
   <Melding>Content is succesvol verwerkt</Melding>
   <Melding>Mutatie bibliografische gegevens is succesvol verwerkt</Melding>
   <Melding>Mutatie verrijkte bibliografische gegevens is succesvol verwerkt</Melding>
  </Text>
 </Detail>
</O30AMLDNG>
Voorbeeld van een verwerkmelding van een los aangeboden epub bestand
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>34524410</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id></afzender_bericht_id>
  <type>EBOEK_EPUB</type>
  <file>9789044977011_eboek.epub</file>
  <ftp_dir>9742257\in</ftp_dir>
  <relatie_id>9742257</relatie_id>
  <ontvangen>20180809 0934</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht (9789044977011_eboek.epub) is correct verwerkt in de CB-systemen, zonder meldingen.   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

XSD validatie

ONIX berichten moeten qua structuur voldoen aan de algemene standaard voor XML berichten, dat wil zeggen, de berichten moeten valide XML bevatten. Bijvoorbeeld, de ‘ampersand’ en het ‘kleiner-dan’ teken hebben een specifieke betekenis binnen XML. Wanneer deze in een tekst worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de titel van een boek of bij een boekbeschrijving, leidt dit tot niet valide XML.

Een ONIX bericht is opgebouwd uit voorgeschreven dataelementen in een voorgeschreven volgorde. Veel van deze dataelementen worden gevuld met waardes uit voorgeschreven codelijsten. Codelijsten kunnen worden gezien als eenduidige vocabulaires waardoor wordt bewaakt dat er bij het doorgeven van artikelgegevens in het gehele kanaal geen interpretatieverschillen en misverstanden ontstaan.

Om te garanderen dat een ONIX berichten aan de voorgeschreven opbouw van de dataelementen en inhoud voldoet zijn er schema’s ontwikkeld waarmee de validiteit van het ONIX bericht gecontroleerd kan worden. Deze schema’s zijn gratis te downloaden vanaf de website van EDItEUR, www.editeur.org. Door deze schema’s te plaatsen in een directory waar ook het te valideren bericht wordt neergezet kan met behulp van een XML editor de validatie worden uitgevoerd. Vanaf ONIX 3.0 zijn er 3 verschillende schema’s in omloop waarmee het bericht gevalideerd kan worden, RNG, DTD en XSD schema. RNG en XSD valideren op basis van de combinatie van structuur van het bericht en codelijsten en hebben daarom de voorkeur.

Codelijsten

CB valideert de binnenkomende ONIX 3.0 berichten op basis van het XSD schema. Dat wil zeggen dat de volledige set met codes die voorkomen in de laatste issue van de codelijsten die CB heeft geimplementeerd "technisch" worden toegelaten. Dat wil niet zeggen dat CB ook al die codes actief gebruikt in de CB-systemen. De partij die het ONIX 3.0 artikelbericht genereert voor het melden van artikelgegevens bij CB wordt verzocht om zelf ook een validatie uit te voeren.

Reference names/long tags of short tags

Er zijn 2 systematieken om de naam van de diverse elementen in een ONIX 3.0 bericht aan te geven die equivalent aan elkaar zijn maar niet door elkaar zijn te gebruiken. Voor elk van deze 2 systematieken bestaat een specifiek validatieschema. Iedere partij die gegevens aanlevert in ONIX formaat moet een van deze twee systematieken kiezen en doorvoeren in het volledige bericht. De voorkeur van CB gaat uit naar ‘reference names’ bij deze systematieken wordt in tekst aangegeven wat de inhoud van de tag is. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van ‘short tags’, hierin wordt d.m.v. een voorgeschreven codering aangegeven wat de inhoud van de tag is. CB zet ONIX 3.0 berichten met 'short tags' direct na binnenkomst om in 'reference names'. 
Bij EDItEUR is desgewenst een script verkrijgbaar om long tag berichten te converteren naar short tag berichten vice versa.

Validatie schema's

Voor informatie over het DTD schema zie: XML Standard: W3C Recommendation Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) – see http://www.w3.org/TR/xml/
Voor informatie over de XML Schema Definition (XSD) format zie W3C Recommendation XML Schema Part 1: Structures (Second Edition) – see http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/

Het RELAX NG (RNG) format is gedefinieerd in een ISO standard: ISO/IEC 19757-2:2008, published by ISO,Geneva

Nieuwe issues van codelijsten en XSD validatie

4 x per jaar publiceert EDItEUR een nieuwe issue van de codelijsten en ook een nieuwe issue van de XSD validatie waarin de nieuws codelijsten zijn verwerkt.
CB gaat hier als volgt mee om:

Bij nieuwe codelijst

 • Binnen 2 weken kijkt CB naar de impact
 • Vervolgens gaan we binnen 3 tot 6 maanden over
 • Aankondiging 2 maanden van te voren
 • Wij ondersteunen altijd 2 XSD versies voor inkomend bericht
 • Voor het uitgaande bericht kiezen we de meest recente 

Wie mag wat indienen?

In het ONIX bericht wordt op twee plaatsen informatie meegeleverd die in de verwerking wordt gebruikt om te controleren dat de indiener van het bericht mag optreden namens de eigenaar van het ISBN. In het Message Header record zit de relatie die het bericht indient. In het Product record zit de relatie die de eigenaar van het artikel is of wordt.

Prefixhouder en commerciële eigenaar van het artikel

We kennen twee relaties tussen een uitgever en een artikel, de twee relaties hoeven niet hetzelfde te zijn:

 1. Aan een artikel is altijd een prefixhouder gekoppeld. De prefixhouder is eigenaar van een prefixrange waarbinnen ISBN’s worden uitgegeven. Deze prefixhouder wordt geregistreerd door Team ISBN. 
 2. Als een artikel tot het CB assortiment behoort, is er tevens een artikel eigenaar. De artikeleigenaar heeft het artikel in eigendom en is degene voor wie CB dienstverlening verricht.

In principe is het zo dat alleen de prefixhouder een ISBN registratie mag aanmelden. De prefixhouder moet bij CB aangeven wie eigenaar wordt van het artikel. In de praktijk blijkt dat met name binnen concerns artikelen worden aangemeld door uitgevers die niet zelf de prefixhouder van het ISBN zijn.

Voorbeeld: Uitgeverij A en B vallen beide binnen concern Z. Een artikel valt binnen de prefixrange van uitgeverij A, maar wordt door uitgeverij B als artikel in het assortiment opgenomen en verkocht aan de boekhandel. Om het artikel automatisch te kunnen verwerken moet vastgelegd worden wat de relatie is tussen uitgever A en uitgever B.

Bij de verwerking van de ISBN registratie en de aanmelding voor het CB assortiment is voor de volgende oplossing gekozen:

 • Uit het ISBN is de prefix af te leiden en daarmee de prefixhouder.
 • Een ISBN registratie mag alleen door de prefixhouder worden uitgevoerd, of als de indiener van het bericht met de prefixhouder van het artikel een commissionairrelatie heeft.
 • Een uitgever mag een titel bij CB aanmelden indien hij prefixhouder is, of als hij met de prefixhouder van het artikel een commissionairrelatie heeft.
 • Een uitgever mag artikelgegevens wijzigen indien hij eigenaar is van het artikel, of met de eigenaar van het artikel een commissionairrelatie heeft.
 • Bij het indienen van het bericht wordt per artikelrecord gecontroleerd of de registratie en/of aanmelding of de wijziging door de betreffende indiener mag worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, wordt het productrecord niet verwerkt.

De controles zijn:

  • Mag de indiener van het bericht ISBN’s aanmelden voor deze prefixhouder?
  • Mag de indiener van het bericht titels aanmelden voor deze eigenaar voor het assortiment van CB?
  • Mag de eigenaar die bij het product record is aangegeven titels aanmelden voor het assortiment van het CB van de prefixhouder van het ISBN?

Een titel enkel aanmelden voor ISBN registratie

Om een titel enkel aan te melden voor ISBN registratie en niet op te laten nemen in het CB assortiment dienen de blokken DescriptiveDetail,  PublishingDetail en het blok ProductSupply te worden opgenomen in het ONIX ProductRecord. In het blok ProductSupply dient element SupplierName een andere waarde dan CB te bevatten, bijvoorbeeld <SupplierName>@@</SupplierName>.

Samenhang Levenscyclus en verschijningsdatum - Statusovergangen

Uitgevers kunnen via ONIX 3.0 artikelmutaties doorgeven op o.a. de prijs en het stadium levenscyclus (de beschikbaarheidsstatus) van een titel. Als een uitgever een titel voor het eerst aanmeldt voor opname in het CB assortiment wordt deze altijd opgenomen met stadium levenscyclus Aangekondigd en stadium dienstverlening In voorbereiding, ongeacht de meegegeven ProductAvailability.

Daarbij controleert CB in de verwerking op een aantal zaken:

 • De waarde voor ProductAvailability moet identiek zijn aan het actuele stadium levenscyclus van de titel, of moet een toegestane statusovergang van het actuele stadium levenscyclus aangeven

 • Bij aangekondigde titels en herdrukken moet de SupplyDate in de toekomst liggen

 • Bij een prijswijziging moet de ingangsdatum van de prijs in de toekomst liggen

 • Als er geen prijswijziging wordt doorgegeven moet de ingangsdatum van de prijs overeenkomen met de ingangsdatum van de prijs die in het assortimentssysteem van CB zit.

ONIX kent geen element/tag voor de ingangsdatum van een statusovergang in de toekomst. CB zal een statusovergang daarom standaard laten ingang op 1 dag na de systeemdatum.
De PublicationDate en de SupplyDate moeten bij een aangekondigde titel in de toekomst liggen. Bij een herdruk moet de SupplyDate in de toekomst liggen.

Doorgeven van akkoord voor vrijgave

Voor het vrijgeven (= beschikbaar stellen voor uitlevering) van zowel fysieke boeken als e-books is toestemming nodig van de uitgever. Deze toestemming heet vrijgave-akkoord. Dit vrijgave-akkoord kan direct worden meegegeven bij de commerciële aanmelding of kan ook achteraf door de uitgever worden gegeven.

Het doorgeven van een vrijgave-akkoord kan plaatsvinden d.m.v. een mutatierecord in het ONIX bericht. De werkwijze daarvoor is als volgt:

Nog geen vrijgave-akkoordtitel aanmelding voor het CB assortiment en eventuele assortimentsmutaties op deze titel doorgeven met een PriceStatus 01 in de SupplyDetail composite
Vrijgave-akkoord aanwezigassortimentsmutatie op de titels doorgeven met PriceStatus 02 in SupplyDetail composite


Vrijgeven op een specifieke datum vanwege embargo en pre-sales

Het is mogelijk om ook via ONIX 3.0 aan te geven dat een fysiek boek of e-book pas mag worden uitgeleverd vanaf een door de uitgever bepaalde, specifieke datum. Dit gebeurt door het aangeven van een “MarketDate” in block 6 Product Supply. (P.25)

Overzicht met de samenhang tussen PriceStatus, SupplyDate, MarketPublishingDetail en CB online Vrijgeven artikel

Fysiek artikel

In CB Online Assortiment 

tabblad Planning en voorraad

ProductAvailability

PriceStatus

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum

Datum = groter dan 'vandaag'

Aangekondigde titel - Geen vrijgave
 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Nee
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Géén automatisch akkoord voor vrijgave

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Automatisch akkoord voor vrijgave zodra de de specifiek geplande datum aanbreekt

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven
 • Datum eerste uitlevering
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
E-book

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.

01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.01, 00 of niet aanwezig


Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 10
 • Date, de opgegeven datum is bepalend of Presales van toepassing is.
CB Online tabblad BeschikbaarheidKolom PresalesWaarbij geldt dat:

Nee

Toekomstige datum = Géén presales

Ja

Datum 'vandaag' of datum in verleden = Presales mogelijk.

('Vandaag' is datum van inzenden ONIX30 bericht)

Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10

CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Audioboek

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
 klik hier voor voorbeelden van hier boven beschreven mogelijkheden

Fysiek artikel
Voorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

ONIX30 bericht ingediend op 21-04-2020, verwachte verschijningsdatum 02-09-2020 

Example/voorbeeld
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceAmount>16.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>15.59</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.40</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20180901</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

ONIX30 bericht ingediend op 23-04-2020, verwachte verschijningsdatum 08-05-2020 

 		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierIdentifier>
						<SupplierIDType>13</SupplierIDType>
						<IDValue>LANLAN</IDValue>
					</SupplierIdentifier>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</SupplyDate>
				<PackQuantity>1</PackQuantity>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<MinimumOrderQuantity>1</MinimumOrderQuantity>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>00</PriceStatus>
					<PriceAmount>24.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>6</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>23.58</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.41</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20191121</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
	</Product>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven

E-bookSupplierVoorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum CB

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Example/voorbeeld
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<MarketPublishingDetail>
		<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
		<MarketDate>
			<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</MarketDate>
	</MarketPublishingDetail>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>02</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>01</PriceStatus>
			<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
				<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
				<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<Territory>
				<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
			</Territory>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20200413</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
Platform  presales = Ja

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Platform presales = Nee

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven • No labels