In dit document wordt het bericht Beschikbaarheid artikelen voor 24-uurslevering t.b.v. eigenaren beschreven. 

Niet alle beschikbare artikelvoorraad is beschikbaar voor de 24-uursdienstverlening. Het BHUART bericht geeft een overzicht van de artikelen welke wel beschikbaar zijn voor 24-uurslevering. Aan de hand van dit bericht kan op uw website, bij de in het bericht opgenomen titels, worden aangegeven dat een bestelling voor deze titel de volgende werkdag afgeleverd kan worden.

Het BHUART bericht is een aanvulling op de dagelijks aangeboden ONIX artikelmutatie berichten. Uw artikeldatabase dient up-to-date gehouden te worden met deze dagelijkse artikelmutatieberichten. Enkel het BHUART bericht gebruiken om de artikeldatabase van de website te vullen zonder daarbij gebruik te maken van de assortimentsgegevens, inclusief artikelstadia en leverbaarheid, uit de ONIX artikelmutatieberichten leidt tot een incompleet assortiment op uw website.

Het bericht wordt beschikbaar gesteld in Digicom formaat

Webservice voor artikelbeschikbaarheid

Om de beschikbaarheid van een artikel op te vragen, beschikt CB ook over een webservice getStockAvailability. De websevice geeft actuele informatie over de artikelbeschikbaarheid.

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Levering van het bericht

Het bericht wordt dagelijks 7 keer per dag op vaste tijdstippen in de out map van het FTP account geplaatst. De tijdstippen zijn omstreeks 01:00, 05:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 en 23:00 uur.

De inhoud van het bericht is een momentopname van de situatie op het moment van aanmaken van het bericht. Het kan voorkomen dat door een grote vraag een artikel alsnog niet beschikbaar is voor 24-uurslevering op het moment van klaarmaken van de zending. In dat geval zal de order op een later moment nog geproduceerd worden, in sommige gevallen kan dit dan leiden tot een levering binnen 48 uur. Terugkoppeling hierover wordt gegeven in de berichttypen UITOPD, uitgevoerde opdrachten, of NUITOP, niet of niet tijdig uitgevoerde opdrachten.
Gedurende de dag vindt er herbevoorrading plaats van de magazijnen om de hierboven beschreven situatie zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeBHUART
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie yyyymmdd

Extensie.bhu (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het BHUART bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
    Informatie artikelbeschikbaarheid 
Footer informatie
Headerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_type

V

N10Recordtype
0002Bericht_typeVAN6BHDARTBerichttype
0003Versie_nrVAN50608Versie van het bericht
0004Verzend_datVN8yyyymmddDatum van verzenden
0005Verzend_tijdVN4uu24mm

Tijdstip van verzenden

0006Bericht_referentieVAN14 
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
0007Acknowledgement_indVN10Verzendbevestiging t.b.v. controle CB
0008Test_indVN10Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN11Recordtype
0009Partij_typeVAN4AFZDe afzender van het bericht
0010Partij_idVN138894126Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVAN3CB 
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN11Recordtype
0009Partij_typeVAN4ONTVDe ontvanger van het bericht
0010Partij_idVN13 Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011Partij_id_typeVA3CBHet type van de betrokken partij
Informatie artikelbeschikbaarheid
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN12Recordtype
0200EAN_artikel_kdVN13 Het EAN of ISBN van het artikel.
0260Eigenaar_relatie_idVN7 Het relatie id wat door CB voor de eigenaar van het artikel is vastgelegd
0229Eigenaar_relatie_naamVAN55 De naam van de eigenaar van het artikel
0500Peil_datON8yyyymmddDatum van bepalen voorraadstand
0281Mutatie_datON8yyyymmddDatum waarop een mutatie heeft plaatsgevonden
0521Top_titel_indVN1 Een indicatie ten behoeve van de logistieke verwerking bij CB, betreft een locatie in het magazijn
0522Aant_beschikbaar_24hVN6 Aantal exemplaren beschikbaar voor 24-uurslevering. Dit aantal heeft een maximum van 698 expl. Dus zijn er meer dan 698 exemplaren op voorraad dan wordt er een waarde van 698 getoond.
Footerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001Record_typeVN19Recordtype
0015Aant_detail_2VN6 Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0006Bericht_referentieVAN14 
Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
Voorbeeld van een ingekort BHUART bericht
#00010#0002BHUART#00031101#000420161219#00050501#000624160040#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00109999999#0011CB
#00012#02000028941906229#02607578427#0229Groothandel - NAI#028120151104#0521N#05224
#00012#02000028944484823#02607578427#0229Groothandel - NAI#028120161202#0521N#05228
#00012#02000028944995824#02607578427#0229Groothandel - NAI#028120161101#0521N#05226
#00012#02000028945783420#02607578427#0229Groothandel - NAI#028120161218#0521N#05228
#00012#02000028947646334#02607578427#0229Groothandel - NAI#028120161211#0521N#05222
#00012#02000028947763598#02607578427#0229Groothandel - NAI#028120150420#0521N#05229
#00012#02000028947867753#02607578427#0229Groothandel - NAI#028120160224#0521N#05226
#00012#02009789990413052#02607350548#0229Divas Publishing#028120161125#0521N#05226
#00012#02009789990418620#02607350548#0229Divas Publishing#028120161214#0521N#052218
#00012#02009789990419559#02607350548#0229Divas Publishing#028120161219#0521N#05228
#00012#02009789990460742#02607344356#0229Vior Webmedia#028120161217#0521N#052227
#00012#02009789990463088#02607900257#0229Jongbloed, Uitgeversgroep#028120161213#0521N#052263
#00012#02009789990463446#02607900257#0229Jongbloed, Uitgeversgroep#028120161024#0521N#05225
#00012#02009789995790004#02607344356#0229Vior Webmedia#028120161215#0521N#0522177
#00012#02009791092599053#02608200505#0229Exhibitions International#028120160416#0521N#05221
#00019#001515#000624160040
 • No labels