Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Document informatie

Oorspronkelijk doel

Deze handleiding beschrijft het bestand met het e-book assortiment wat dient om de webshop te voorzien van de e-book artikelgegevens. Het bestand wordt dagelijks in de ochtend klaargezet in de out map van het FTP account wat voor u is ingericht. De eerste keer dat dit bestand voor u wordt klaargezet zal dit een initieel bestand zijn en bevat het alle, op dat moment voor u aanwezige, e-books. Daarna worden er mutatiebestanden aangeboden met daarin opgenomen enkel de gewijzigde e-books. Zodra er iets is gewijzigd aan het e-book, dan zal alle informatie van het e-book in het bestand worden opgenomen. Wijzigt er niets, dan zal het e-book niet meer in het mutatiebestand staan. 

Om de webshop up-to-date te houden is het van belang dagelijks de mutatiebestanden te verwerken

Overgangssituatie - eboeken.csv bericht wordt vervangen door webshop-specifiek afsprakenbericht in xml formaat

Om e-books te kunnen verkopen via uw webshop ontvangt u van CB het eboeken.csv bericht. Inmiddels leent dit bericht zich niet (meer) voor opname van álle beschikbare informatie rondom e-books en is het alleen geschikt en nodig voor webshop-specifieke afspraken. Om die reden stopt CB begin mei 2020 met het aanbieden van het eboeken.csv bericht in zijn huidige vorm. Er vervallen een aantal elementen en in plaats van .csv wordt het een .xml bericht . Dit laatste omdat we voorzien op termijn het bericht op te laten gaan in een specifiek xml ONIX bericht.

Onderstaande elementen blijven behouden voor de webshop-specifieke afspraken: 

 • EAN- ISBN t.b.v. identificatie e-book
 • ADVIESPRIJS - Consumentenadviesprijs
 • KORTING_PERC - Kortingspercentage
 • MAG_BESTELLEN_IND – Mag bestellen indicator
 • CBW_IND – Webshop indicator
 • BS_IND -  Bookshelf indicator

ONIX 3.0

Voor het up-to-date houden van de e-book database van uw webshop en inzage in het volledige e-book assortiment dient u het e-book bericht in ONIX 3.0 formaat te hanteren.  Indien u het ONIX 3.0 met e-books nog niet ontvangt kunnen we dat op ieder moment voor u activeren. Mocht u of uw softwareleverancier vragen hebben over interpretatie van gegevens uit het ONIX 3.0 bericht kunt u contact opnemen met de afdeling  Functioneel Applicatiebeheer.

Begin mei 2020

We hopen dat u tussen nu en begin mei 2020 voldoende tijd heeft om de aanpassingen aan uw kant door te kunnen voeren. Indien u hierin redelijkerwijs toch problemen voorziet, horen wij dat graag van u via de afdeling Functioneel Applicatiebeheer voor 1 maart 2020.

Mocht u eerder dan mei 2020 de overstap willen maken naar het nieuwe webshop-specifieke afspraken bericht in .xml formaat, of dit enige tijd naast het eboeken.csv willen gebruiken, kunnen we het bericht vanaf 1 maart 2020 voor u activeren.

FTP account

Algemene informatie 

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. CB ondersteunt op dit moment enkel TLSv1, data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Englisch version -  Data exchange via FTP

 Click here for the English version - Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. At this moment CB only supports TLSv1, data channels are limited to a port range 41000:42000. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.Bestandsnaam 

De bestandsnaam is als volgt opgebouwd: yyyymmdd-eboeken.csv

Berichtdefinitie


VELDNAAM

VARIABELE

type

VELDLENGTE / WAARDELIJST

OPTIONALITEITBETEKENIS
EANN13V

Uniek identificerend EAN. Voor e-books is dit altijd het 13-cijferig isbn

TITEL

A

2000

V

Samenstelling van de bibliografische hoofd-, deel- en sectietitel van het werk

SUBTITEL

A

2000

O

Bibliografische ondertitel van het werk

UITGEVER_ID

N

7

V

CB Relatie ID van de uitgever / exploitant

UITGEVER_NM

A

80

V

Naam van de uitgever / exploitant

IMPRINT_NM

A

80

O

Imprint waaronder het werk is uitgegeven

NUR_KD

N

3

O

Nederlandse Uniforme Rubrieksindeling; een

codering ten behoeve van een genre aanduiding

BOEKSOORT_KD


(O)

V

Boeksoort codering, altijd gevuld met waarde O

REEKS_NM

A

255

O

Naam van de reeks waar dit werk bij hoort (bijvoorbeeld Baantjer)

REEKS_NR

A

255

O

Reeks identificerend nummer

BIBLIOGRAFISCHE_DRUK

A

30

O

Het bibliografische druknummer

GEILLUSTREERD_IND


(N,J)

O

Indicator om aan te geven of de publicatie illustraties bevat

AANTAL_PAGINAS

A

20

O

Indicatie van het aantal pagina’s (meestal het aantal van het fysiek boek)

TAAL_KD

A

3

O

Gespecificeerd volgens : ISO 639-2/B

Zie lijst Taal code

PRODUCT_VORM


EA, EB, LA of AJ

Zie lijst Product Form detail

V

EB voor download en online lezen; ED voor download

Online lezen wordt uitgefaseerd, EB zal verdwijnen

PRODUCT_VORM_DETAIL


Zie lijst

Product Form detail

V


EBOEK_VERSIE_NR


10

O

Waarde 2 = EPUB 2 bestand

Waarde 3 = EPUB 3 bestand

Geen waarde voor ander bestandsformaat

Bij epubs is voor de webshops en de consument van belang om te weten of het e-book video, audio en/of interactieve elementen bevat. Dit is het geval bij ePub3. Een ebook in ePub3 formaat is niet op alle apparaten, bijvoorbeeld een e-reader, te lezen.

COMM_VERSCHIJNINGSDATUM

D

DDMMYYYY

O

Verwachte datum dat het e-book in de markt beschikbaar is.

STADIUM_LEVENSCYCLUS_KD


(A,V,N,T,H)

Zie hoofdstuk Leverbaarheid van een titel

V

A: Aangekondigd ( nog niet verschenen)

V: Verschenen (beschikbaar)

H: Herdruk (tijdelijk niet leverbaar)

N: Zal niet verschijnen (deze zullen niet veel voorkomen)

T: Teruggetrokken (niet meer leverbaar)

ISBN_FYSIEK_BOEK

N

13

O

ISBN van een gelijkwaardig fysiek werk

AFBEELDING

A

255

O

Url naar de voorkantafbeelding van het fysieke boek isbn.

VERVANGEND_ARTIKEL_KD

N

13

O

ISBN van het e-book dat dit werk vervangt

AUTEUR_TITEL

A

47

O

Distribiteurstitel, samenvoeging van de Auteur*Titel (bijv: NOORT*EETCLUB)

MUTATIE_DTD

D

DDMMYYYY HHMMSS

V

Datum en tijdstip van de laatste aanpassing

ADVIESPRIJS

A

3,2

V

(Consumentenadviesprijs) In euro’s en inclusief BTW

NETTOPRIJS

A

3,2

V

(Inkoopprijs) in euro’s en exclusief BTW

BEDRAG_BTW_LAAG

A

3,2

O

In euro’s (btw bedrag over de nettoprijs)

BEDRAG_BTW_HOOG

A

3,2

O

In euro’s (btw bedrag over de nettoprijs)

BESTANDSGROOTTE

N

20

O

In kilobytes

DRM_CP_AANT_PAG

N

20

O

Het aantal pagina’s dat gekopieerd mag worden per eenheid.

De waarde -1 betekent niet toegestaan, tenzij anders aangegeven in het e-book.

DRM_CP_AANT_PAG_EENH

N

20

O

De eenheid in dagen m.b.t. het vorige veld.

De waarde -1 betekent niet toegestaan, tenzij anders aangegeven in het e-book.

DRM_PRINT_AANT_PAG

N

20

O

Het aantal pagina’s dat geprint mag worden per eenheid.

De waarde -1 betekent niet toegestaan, tenzij anders aangegeven in het e-book.

DRM_PRINT_AANT_PAG_EENH

N

20

O

De eenheid in dagen m.b.t. het vorige veld.

De waarde -1 betekent niet toegestaan, tenzij anders aangegeven in het e-book.

DRM_VOORLEES_IND


(N,J)

O

Kan het boek door de reader worden voorgelezen (mits de reader dit aan kan)

KORTING_PERC

A

2,2

V

Percentage korting dat verleend wordt op deze titel

HFDAUT_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de hoofdauteur

HFDAUT_VOORL

A

255

O

Initialen van de hoofdauteur

HFDAUT_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de hoofdauteur

COAUT_1_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de eerste coauteur

COAUT_1_VOORL

A

255

O

Initialen van de eerste coauteur

COAUT_1_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de eerste coauteur

COAUT_2_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de tweede coauteur

COAUT_2_VOORL

A

255

O

Initialen van de tweede coauteur

COAUT_2_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de tweede coauteur

SECAUT_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de secundaire auteur

SECAUT_VOORL

A

255

O

Initialen van de secundaire auteur

SECAUT_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de secundaire auteur

CORP_NAAM

A

255

O

Naam van de betrokken corporatie.

REDSAM_1_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de eerste redacteur/samensteller

REDSAM _1_VOORL

A

255

O

Initialen van de eerste redacteur/samensteller

REDSAM _1_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de eerste redacteur/samensteller

REDSAM _2_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de tweede redacteur/samensteller

REDSAM _2_VOORL

A

255

O

Initialen van de tweede redacteur/samensteller

REDSAM _2_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de tweederedacteur/samensteller

REDSAM _3_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de derde redacteur/samensteller

REDSAM _3_VOORL

A

255

O

Initialen van de derde redacteur/samensteller

REDSAM _3_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van dederde redacteur/samensteller

BEW_1_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de eerste bewerker

BEW _1_VOORL

A

255

O

Initialen van de eerste bewerker

BEW _1_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de eerste bewerker

BEW _2_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de tweede bewerker

BEW _2_VOORL

A

255

O

Initialen van de tweede bewerker

BEW _2_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de tweede bewerker

BEW _3_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de derde bewerker

BEW _3_VOORL

A

255

O

Initialen van de derde bewerker

BEW _3_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de derde bewerker

ILL_1_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de eerste illustrator

ILL _1_VOORL

A

255

O

Initialen van de eerste illustrator

ILL _1_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de eerste illustrator

ILL _2_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de tweede illustrator

ILL _2_VOORL

A

255

O

Initialen van de tweede illustrator

ILL _2_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de tweede illustrator

ILL _3_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de derde illustrator

ILL _3_VOORL

A

255

O

Initialen van de derde illustrator

ILL _3_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de derde illustrator

VERT_1_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de eerste vertaler

VERT _1_VOORL

A

255

O

Initialen van de eerste vertaler

VERT _1_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsels van de eerste vertaler

VERT _2_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de tweede vertaler

VERT _2_VOORL

A

255

O

Initialen van de tweede vertaler

VERT _2_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsel van de tweede vertaler

VERT _3_ANAAM

A

255

O

Achternaam van de derde vertaler

VERT _3_VOORL

A

255

O

Initialen van de derde vertaler

VERT _3_VOORVGSL

A

30

O

Achternaam voorvoegsel van de derde vertaler

BESCHRIJVING

A

64000

O

Beschrijving van het werk. Gemiddelde lengte van deze tekst is 1000 karakters.

MAG_BESTELLEN_IND

A

1

Zie hoofdstuk Leverbaarheid van een titel

V

J/N Geeft aan of het product besteld mag worden door de webwinkel

1E_HOOFDSTUK_STATUS

A

(N,O,G,V)

V

N: Niet beschikbaar

O: Ongewijzigd

G: Gewijzigd

V: Verwijderd

1E_HOOFDSTUK_TYPE

A

Zie lijst

Product Form detail

O


NSTC

A

10

O

Waarde van het NSTC. Met het NSTC is het voor de webshop mogelijk om verschillende verschijningsvormen en verschillende edities van hetzelfde werk aan elkaar te koppelen en te tonen aan de consument.:

Een paperback, een hardback, een luisterboek, een e-book, een filmeditie, een graphic novel, een verkorte editie van het boek “Schuld en boete” van Dostojewski, krijgen dezelfde werk-identifier, onafhankelijk van wie de uitgever is van het boek

CBW_IND

A

1

Zie hoofdstuk Leverbaarheid van een titel

V

CB Webwinkel indicator. Geeft aan of deze titel als reguliere download link te bestellen is (J of N)

BS_IND

A

1

Zie hoofdstuk Leverbaarheid van een titel

V

Bookshelf indicator. Geeft aan of deze titel via Bookshelf uitgeleverd kan worden (J of N).

KORT_VERHAAL_IND

A

1

V

Geeft aan of deze titel een kort verhaal is of niet (J of N). De uitgever bepaalt naar zijn oordeel of het e-book een kort verhaal is.

ABONNEMENT_IND(N,J)

O

 Indicator die aangeeft of de titel is opgenomen in een abonnementsmodel, ten behoeve van streaming of subscription.

Voor de reguliere webwinkel zal de waarde altijd N zijn.

Voor webwinkels met een eigen uitleverplatform die metadatamutaties gecommuniceerd krijgen via het EBOOK_UIT bericht kan dit veld de waarde J bevatten.Leverbaarheid van een titel

Een titel kan door een webshop besteld worden wanneer het volgende geldt:

 • Het artikel is verschenen: STADIUM_LEVENSCYCLUS_KD = V (Verschenen)
  • De CBW_IND geeft aan of de titel via een reguliere download levering te verkrijgen is en/of dat de titel via Bookshelf  (BS_IND) uitgeleverd kan worden. 
 • De uitgever staat de webshop toe om het product te leveren aan de consument:  MAG_BESTELLEN_IND = J

Een titel die door de uitgever op In Herdruk is gezet ; STADIUM_LEVENSCYCLUS_KD = H (In Herdruk), is tijdelijk niet leverbaar en dient als zodanig op de webshop getoond te worden of dient hiervan verwijdert te worden. De uitgever zal een titel op In Herdruk zetten als er een fout is geconstateerd in het e-book en er een nieuw e-bookbestand geüpload dient te worden.  Zodra er een nieuw e-book bestand beschikbaar is zal de titel weer naar Verschenen worden gezet.

Een titel die door de uitgever wordt teruggetrokken;  STADIUM_LEVENSCYCLUS_KD = T (Teruggetrokken), is niet leverbaar en dient als Niet Leverbaar op webshop getoond te worden of dient hiervan verwijdert te worden.

Taal code

De volgende waarden kunnen voorkomen en gebruikt worden.

 Klik hier om het overzicht met Taal Codes te openen

Waarde

Beschrijving

aar

Afar

abk

Abkhaz

ace

Achinese

ach

Acoli

ada

Adangme

ady

Adygei

afa

Afroasiatic (Other)

afh

Afrihili (Artificial language)

afr

Afrikaans

ain

Ainu

aka

Akan

akk

Akkadian

alb

Albanian

ale

Aleut

alg

Algonquian (Other)

alt

Southern Altai

amh

Amharic

ang

English, Old (ca. 450-1100)

anp

Angika

apa

Apache languages

ara

Arabic

arc

Aramaic

arg

Aragonese Spanish

arm

Armenian

arn

Mapudungun; Mapuche

arp

Arapaho

art

Artificial (Other)

arw

Arawak

asm

Assamese

ast

Asturian; Bable

ath

Athapascan (Other)

aus

Australian languages

ava

Avaric

ave

Avestan

awa

Awadhi

aym

Aymara

aze

Azerbaijani

bad

Banda languages

bai

Bamileke languages

bak

Bashkir

bal

Baluchi

bam

Bambara

ban

Balinese

baq

Basque

bas

Basa

bat

Baltic (Other)

bej

Beja

bel

Belarusian

bem

Bemba

ben

Bengali

ber

Berber (Other)

bho

Bhojpuri

bih

Bihari

bik

Bikol

bin

Bini; Edo

bis

Bislama

bla

Siksika

bnt

Bantu (Other)

bos

Bosnian

bra

Braj

bre

Breton

btk

Batak languages

bua

Buriat

bug

Bugis

bul

Bulgarian

bur

Burmese

byn

Blin; Bilin

cad

Caddo

cai

Central American Indian (Other)

car

Galibi Carib

cat

Catalan

cau

Caucasian (Other)

ceb

Cebuano

cel

Celtic (Other)

cha

Chamorro

chb

Chibcha

che

Chechen

chg

Chagatai

chi

Chinese

chk

Truk

chm

Mari

chn

Chinook jargon

cho

Choctaw

chp

Chipewyan

chr

Cherokee

chu

Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic

chv

Chuvash

chy

Cheyenne

ckbCentral Kurdish (Sorani)

cmc

Chamic languages

cnrMontenegrin

cop

Coptic

cor

Cornish

cos

Corsican

cpe

Creoles and Pidgins, English-based (Other)

cpf

Creoles and Pidgins, French-based (Other)

cpp

Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)

cre

Cree

crh

Crimean Turkish; Crimean Tatar

crp

Creoles and Pidgins (Other)

csb

Kashubian

cus

Cushitic (Other)

cze

Czech

dak

Dakota

dan

Danish

dar

Dargwa

day

Land Dayak languages

del

Delaware

den

Slave

dgr

Dogrib

din

Dinka

div

Divehi; Dhivehi; Maldivian

doi

Dogri

dra

Dravidian (Other)

dsb

Lower Sorbian

dua

Duala

dum

Dutch, Middle (ca. 1050-1350)

dut

Dutch; Flemish

dyu

Dyula

dzo

Dzongkha

efi

Efik

egy

Egyptian

eka

Ekajuk

elx

Elamite

eng

English

enm

English, Middle (1100-1500)

epo

Esperanto

est

Estonian

ewe

Ewe

ewo

Ewondo

fan

Fang

fao

Faroese

fat

Fanti

fij

Fijian

fil

Filipino; Pilipino

fin

Finnish

fiu

Finno-Ugrian (Other)

fon

Fon

fre

French

frm

French, Middle (ca. 1400-1600)

fro

French, Old (ca. 842-1400)

frr

Northern Frisian

frs

Eastern Frisian

fry

Western Frisian

ful

Fula

fur

Friulian

gaa

gay

Gayo

gba

Gbaya

gem

Germanic (Other)

geo

Georgian

ger

German

gez

Ethiopic

gil

Gilbertese

gla

Scottish Gaelic

gle

Irish

glg

Galician

glv

Manx

gmh

German, Middle High (ca. 1050-1500)

goh

German, Old High (ca. 750-1050)

gon

Gondi

gor

Gorontalo

got

Gothic

grb

Grebo

grc

Greek, Ancient (to 1453)

gre

Greek, Modern (1453-)

grn

Guarani

gsw

Swiss German; Alemannic

guj

Gujarati

gwi

Gwich'in
Waarde

Beschrijving

hai

Haida

hat

Haitian French Creole

hau

Hausa

haw

Hawaiian

heb

Hebrew

her

Herero

hil

Hiligaynon

him

Himachali

hin

Hindi

hit

Hittite

hmn

Hmong

hmo

Hiri Motu

hsb

Upper Sorbian

hun

Hungarian

hup

Hupa

iba

Iban

ibo

Igbo

ice

Icelandic

ido

Ido

iii

Sichuan Yi

ijo

Ijo languages

iku

Inuktitut

ile

Interlingue

ilo

Iloko

ina

Interlingua (International Auxiliary Language Association)

inc

Indic (Other)

ind

Indonesian

ine

Indo-European (Other)

inh

Ingush

ipk

Inupiaq

ira

Iranian (Other)

iro

Iroquoian (Other)

ita

Italian

jav

Javanese

jbo

Lojban

jpn

Japanese

jpr

Judeo-Persian

jrb

Judeo-Arabic

kaa

Kara-Kalpak

kab

Kabyle

kac

Kachin; Jingpho

kal

Kalâtdlisut

kam

Kamba

kan

Kannada

kar

Karen languages

kas

Kashmiri

kau

Kanuri

kaw

Kawi

kaz

Kazakh

kbd

Kabardian

kha

Khasi

khi

Khoisan (Other)

khm

Central Khmer

kho

Khotanese

kik

Kikuyu; Gikuyu

kin

Kinyarwanda

kir

Kirghiz; Kyrgyz

kmb

Kimbundu

kok

Konkani

kom

Komi

kon

Kongo

kor

Korean

kos

Kusaie

kpe

Kpelle

krc

Karachay-Balkar

krl

Karelian

kro

Kru languages

kru

Kurukh

kua

Kuanyama

kum

Kumyk

kur

Kurdish

kut

Kutenai

lad

Ladino

lah

Lahnda

lam

Lamba

lao

Lao

lat

Latin

lav

Latvian

lez

Lezgian

lim

Limburgish

lin

Lingala

lit

Lithuanian

lol

Mongo-Nkundu

loz

Lozi

ltz

Luxembourgish; Letzeburgesch

lua

Luba-Lulua

lub

Luba-Katanga

lug

Ganda

lui

Luiseño

lun

Lunda

luo

Luo (Kenya and Tanzania)

lus

Lushai

mac

Macedonian

mad

Madurese

mag

Magahi

mah

Marshall

mai

Maithili

mak

Makasar

mal

Malayalam

man

Mandingo

mao

Maori

map

Austronesian (Other)

mar

Marathi

mas

Masai

may

Malay

mdf

Moksha

mdr

Mandar

men

Mende

mga

Irish, Middle (ca. 1100-1550)

mic

Mi'kmaq; Micmac

min

Minangkabau

mis

Miscellaneous languages

mkh

Mon-Khmer (Other)

mlg

Malagasy

mlt

Maltese

mnc

Manchu

mni

Manipuri

mno

Manobo languages

moh

Mohawk

mol

Moldavian

mon

Mongolian

mos

Mooré

mul

Multiple languages

mun

Munda (Other)

mus

Creek

mwl

Mirandese

mwfMurrinh-Patha

mwr

Marwari

myn

Mayan languages

myv

Erzya

nah

Nahuatl languages

nai

North American Indian (Other)

nap

Neapolitan

nau

Nauru

nav

Navajo

nbl

Ndebele, South

nde

Ndebele, North

ndo

Ndonga

nds

Low German; Low Saxon

nep

Nepali

new

Newari

nia

Nias

nic

Niger-Kordofanian (Other)

niu

Niuean

nno

Norwegian Nynorsk

nob

Norwegian Bokmål

nog

Nogai

non

Old Norse

nor

Norwegian

nqo

N'Ko

nso

Pedi; Sepedi; Northern Sotho

nub

Nubian languages

nwc

Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa

nya

Chichewa; Chewa; Nyanja

nym

Nyamwezi

nyn

Nyankole

nyo

Nyoro

nzi

Nzima

oci

Occitan (post-1500); Provencal

oji

Ojibwa

ori

Oriya

orm

Oromo

osa

Osage

oss

Ossetian; Ossetic

ota

Turkish, Ottoman

oto

Otomian languages

Waarde

Beschrijving

paa

Papuan (Other)

pag

Pangasinan

pal

Pahlavi

pam

Pampanga

pan

Panjabi

pap

Papiamento

pau

Palauan

peo

Old Persian (ca. 600-400 B.C.)

per

Persian

phi

Philippine (Other)

phn

Phoenician

pli

Pali

pol

Polish

pon

Ponape

por

Portuguese

pra

Prakrit languages

pro

Provençal (to 1500)

pus

Pushto

qar

Aranés

qav

Valencian

que

Quechua

qlsNeural Latin American Spanish

raj

Rajasthani

rap

Rapanui

rar

Rarotongan; Cook Islands Maori

roa

Romance (Other)

roh

Romansh

rom

Romany

rum

Romanian

run

Rundi

rup

Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian

rus

Russian

sad

Sandawe

sag

Sango

sah

Yakut

sai

South American Indian (Other)

sal

Salishan languages

sam

Samaritan Aramaic

san

Sanskrit

sas

Sasak

sat

Santali

scc

Serbian

scn

Sicilian

sco

Scots

scr

Croatian

sel

Selkup

sem

Semitic (Other)

sga

Irish, Old (to 1100)

sgn

Sign languages

shn

Shan

sid

Sidamo

sin

Sinhala; Sinhalese

sio

Siouan (Other)

sit

Sino-Tibetan (Other)

sla

Slavic (Other)

slo

Slovak

slv

Slovenian

sma

Southern Sami

sme

Northern Sami

smi

Sami languages (other)

smj

Lule Sami

smn

Inari Sami

smo

Samoan

sms

Skolt Sami

sna

Shona

snd

Sindhi

snk

Soninke

sog

Sogdian

som

Somali

son

Songhai languages

sot

Sotho

spa

Spanish

srd

Sardinian

srn

Sranan Tongo

srr

Serer

ssa

Nilo-Saharan (Other)

ssw

Swazi

suk

Sukuma

sun

Sundanese

sus

Susu

sux

Sumerian

swa

Swahili

swe

Swedish

syr

Syriac

tah

Tahitian

tai

Tai (Other)

tam

Tamil

tat

Tatar

tel

Telugu

tem

Temne

ter

Terena

tet

Tetum

tgk

Tajik

tgl

Tagalog

tha

Thai

tib

Tibetan

tig

Tigré

tir

Tigrinya

tiv

Tiv

tkl

Tokelauan

tlh

Klingon; tlhIngan-Hol

tli

Tlingit

tmh

Tamashek

tog

Tonga (Nyasa)

ton

Tongan

tpi

Tok Pisin

tsi

Tsimshian

tsn

Tswana

tso

Tsonga

tuk

Turkmen

tum

Tumbuka

tup

Tupi languages

tur

Turkish

tut

Altaic (Other)

tvl

Tuvaluan

twi

Twi

tyv

Tuvinian

udm

Udmurt

uga

Ugaritic

uig

Uighur; Uyghur

ukr

Ukrainian

umb

Umbundu

und

Undetermined

urd

Urdu

uzb

Uzbek

vai

Vai

ven

Venda

vie

Vietnamese

vol

Volapük

vot

Votic

wak

Wakashan languages

wal

Walamo

war

Waray

was

Washo

wel

Welsh

wen

Sorbian languages

wln

Walloon

wol

Wolof

xal

Kalmyk

xho

Xhosa

yao

Yao

yap

Yapese

yid

Yiddish

yor

Yoruba

ypk

Yupik languages

zap

Zapotec

zen

Zenaga

zha

Zhuang; Chuang

znd

Zande languages

zul

Zulu

zun

Zuni

zza

Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki

Product Form detail

Mogelijke waarden PRODUCT_VORM_DETAIL. Hier worden op dit moment alleen de waarden genoemd die gebruikt zullen worden op de korte termijn. Deze lijst kan naar de toekomst toe uitgebreid worden. 

Ebook productvormProductFormProductFormDetail

DRM

EpubTechnicalProtection

Ebook: PDF met Adobe DRM

EAE10703
Ebook: PDF zonder DRMEAE10700
Ebook: PDF met digitaal watermerkEAE10702
Ebook: Epub met Adobe DRM, alleen downloadEDE10103
Ebook: Epub zonder DRM, alleen downloadEDE10100
Ebook: Epub met digitaal watermerk, alleen downloadEDE10102
Ebook: licentieLA

Downloadable luisterboek

AJ +

 • <PrimaryContentType>01
 • P.9.1 EditionType  dient de waarde UBR of ABR te bevatten


Covers en inkijkteksten

Unable to render {include} The included page could not be found.


 • No labels